Sveriges kreativa näringar

Interpellation 2008/09:93 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 4 november

Interpellation

2008/09:93 Sveriges kreativa näringar

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

De senaste åren har svenska entreprenörer och företagare startat en mängd olika tjänster som tillhandahåller exempelvis böcker, musik, film och dataspel med Internet som bas. Detta är en viktig utveckling för nyföretagande och fler jobb men också för att möta den efterfrågan som finns bland konsumenterna.

Internet och andra digitala plattformar har förutsättningar att vara den viktigaste tillväxtmotorn för Sveriges kreativa näringar. Sektorn är i sin tur en central och växande del av Sveriges utveckling mot konkurrenskraftig kunskapsekonomi.

Många av dessa aktörer är entreprenörer som, liksom många andra småföretagare, har tagit en betydande personlig ekonomisk risk. Ett flertal av dessa företagare uppger dock att den illegala konkurrensen i form av piratkopiering i dag är så omfattande att deras verksamhet hotas. Svenska företagare inom denna nisch har exempelvis sämre konkurrensvillkor än flera av sina europeiska kolleger givet att regeringen har skjutit upp införandet av EU:s sanktionsdirektiv. Detta drabbar också i högsta grad alla Sveriges kreatörer och upphovsmän vars rätt att leva på sin talang och sitt skapande undergrävs.

Med anledning av vad som anförts vill jag ställa följande två frågor till näringsministern:

Hur avser näringsministern att säkerställa att svenska småföretagare inom kreativa tjänster på nätet ges liknade konkurrensförutsättningar som konkurrenter i andra nordiska och europeiska länder?

Hur avser näringsministern att agera för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Sveriges kreativa näringar som helhet att vara konkurrenskraftiga på den digitala marknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-11-04 Anmäld: 2008-11-10 Svar fördröjt anmält: 2008-11-10 Besvarad: 2008-11-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)