Sveriges hållning till EIB:s utlåning till fossilbaserade projekt

Interpellation 2011/12:204 av Bolund, Per (MP)

av Bolund, Per (MP)

den 26 januari

Interpellation

2011/12:204 Sveriges hållning till EIB:s utlåning till fossilbaserade projekt

av Per Bolund (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

Europeiska investeringsbanken, EIB, har nästan fördubblat sin utlåning till projekt baserade på fossila bränslen mellan 2007 och 2010. Utlåningen till fossilbränsleprojekt har ökat från 2,8 till 5 miljarder euro under perioden. Detta framgår av en färsk studie publicerad av den ideella rörelsen CEE Bankwatch den 8 december 2011.

EIB är EU:s bank. Den ska enligt sitt uppdrag verka för att EU:s mål uppfylls. EU har som mål att minska sina utsläpp av växthusgaser med 20 procent till 2020, och med 80–95 procent till 2050, jämfört med 1990.

Under den undersökta fyraårsperioden har fossilt baserade projekt varit den största sektorn inom energiutlåningen. EIB satsade under perioden 16 miljarder euro på fossila projekt, jämfört med 13 miljarder euro på projekt baserade på förnybara bränslen. Av detta gick närmare 7 miljarder euro till kol‑, gas- eller oljeeldade anläggningar. Enligt Bankwatchstudien gick enbart 5 procent av EIB:s energiinvesteringar till energieffektiviseringar.

EIB har också enligt Bankwatch lånat ut stora pengar till fossilbaserade projekt i Nordafrika och Syrien.

Samtidigt har EIB fortsatt att satsa på koleldade kraftverk, inklusive stora nya anläggningar i Tyskland och Slovenien.

I år kommer bankens energiutlåningspolicy att ses över.

Sverige är delägare av EIB och som sådan med om att besluta om energiutlåningen.

Mot den bakgrunden vill jag fråga finansministern:

Avser finansministern att verka för att EIB:s utlåning till anläggningar eldade med fossila bränslen fasas ut?

Avser finansministern att verka för att EIB:s energiutlåning begränsas till projekt baserade på förnybar energi eller energieffektivisering?

Avser finansministern att årligen informera riksdagen om fördelningen i bankens energiutlåning?

Avser finansministern att årligen informera riksdagen om Sveriges ställningstagande i EIB:s energiutlåning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-01-26 Anmäld: 2012-01-26 Svar fördröjt anmält: 2012-02-13 Besvarad: 2012-02-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)