Sverigefinska synskadade

Interpellation 2009/10:155 av Linna, Elina (v)

av Linna, Elina (v)

den 3 december

Interpellation

2009/10:155 Sverigefinska synskadade

av Elina Linna (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

23 svenska kommuner är förvaltningsområden där det finska språket har en förstärkt ställning som nationellt minoritetsspråk. Samtliga kommuner ligger i Norrbottens län och i östra Svealand. Man har där rätt att använda finska i kontakter med förvaltningsmyndigheter och domstolar. Lagstiftningen ger också rätt att få förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på finska.

I vissa kommuner har man tagit hänsyn till att sverigefinska synskadade har särskilda behov av insatser på sitt språk. Bland annat är det så i Nacka, trots att det inte tillhör förvaltningsområdet, där man kan få insatser enligt LSS, men i allmänhet saknas möjlighet till service på modersmålet.

LSS-insatser och ledsagning är för många synskadade mycket viktigt för att underlätta möjligheten att leva ett liv som andra, något man har rätt till enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt har de som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter rätt att använda sitt eget språk enligt artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Sammantaget gör dessa rättigheter att särskild hänsyn måste tas till bland annat sverigefinska synskadade. Man kan konstatera att det finns mycket att göra på detta område.

Mina frågor till statsrådet är:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att sverigefinska synskadade ska ha rätt till service på sitt modersmål i hela landet?

2. Avser statsrådet att medverka till att synskadade ur minoritetsgruppen kommer att ingå i personkrets 3 enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-12-03 Anmäld: 2009-12-03 Besvarad: 2009-12-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)