svenskundervisning

Interpellation 2000/01:182 av Björnemalm, Maud (s)

av Björnemalm, Maud (s)

den 12 december

Interpellation 2000/01:182

av Maud Björnemalm (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om svenskundervisning

Goda kunskaper i svenska språket och kunskaper om det svenska samhället har avgörande betydelse för den enskilde individens möjligheter att delta i samhällslivet. Goda språkkunskaper underlättar också den enskilde invandrarens integrering i Sverige, då goda kunskaper i svenska oftast är en förutsättning för att erhålla ett arbete. Det är därför viktigt att den undervisning i svenska som erbjuds invandrare är av god kvalitet och att utbildningen fullföljs.

Arbetsförmedlingarna kräver godkänd sfi-nivå för att hjälpa invandraren till ett arbete eller utbildning. Trots de förändringar som gjorts av undervisningen visar statistik att 53 % av de elever som påbörjade sina studier läsåret 1995/96 avbröt sina studier eller avslutade dem utan att ha uppnått sfi-nivån läsåret 1997/98.

Flera utredningar har pekat på behovet av att förbättra svenskundervisningen. Sfi-undervisningen behöver i högre grad än vad som sker i dag anpassas till varje individs förutsättningar och behov. Nuvarande kursplans målformuleringar gäller vitt skilda målgrupper och gör dem därför svåra och många gånger omöjliga att uppnå för många elever.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att förbättra svenskundervisningen för invandrare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-12-12 Anmäld: 2001-01-16 Besvarad: 2001-02-06