Svenskt-norskt samarbete för dubbelspår mellan Öxnered och Kornsjö

Interpellation 2012/13:380 av Johansson, Lars (S)

av Johansson, Lars (S)

den 17 april

Interpellation

2012/13:380 Svensk-norskt samarbete för dubbelspår mellan Öxnered och Kornsjö

av Lars Johansson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den rödgröna regeringen i Norge presenterade fredagen den 12 april sin transportplan för 2014–2023. Det är en satsning på infrastruktur under de kommande tio åren med 508 miljarder norska kronor. Den svenska regeringens satsning för perioden 2014–2025 är, om man ser till att Sverige är ett betydligt större land till yta och befolkning, en avsevärt mindre satsning (522 miljarder svenska kronor).

För Västsverige är den norska regeringens besked om nya dubbelspår på Östfoldsbanan till Sarpsborg år 2026 mycket glädjande. Satsningen innebär att ytterligare 66 kilometer nya dubbelspår byggs på sträckan Oslo–Halden, och man är då nästan framme vid den svenska gränsen.

Det finns starka motiv till den norska satsningen som också har bäring på Sverige. Alltmer av tunga lastbilstransporter belastar E6:an mellan våra länder. Göteborgs hamn utvecklas alltmer till en viktig hamn för Oslo-området, vilket leder till fler transporter på väg eftersom järnvägen har för dålig kapacitet. De ökande lastbilstransporterna innebär att miljömålen om minskade utsläpp av växthusgaser blir allt svårare att uppnå.

Det är därför angeläget att den svenska regeringen också möter upp och förbereder för ett gränsöverskridande dubbelspår på sträckan Öxnered–Kornsjö. Det blir i så fall en fortsättning på dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan. De första stegen i den riktningen bör tas tidigt under innevarande planperiod 2014–2025. En förstudie bör omedelbart starta med uppgift att ta fram en lämplig sträckning, kostnadsberäkningar och tidplan. Ett dubbelspår på sträckan Öxnered–Kornsjö skulle ha stor betydelse för restiden till Malmö och Köpenhamn och till järnvägssystemen på kontinenten.

Vi anser vidare att det krävs överläggningar mellan de norska och svenska regeringarna om hur utbyggnaden till dubbelspår ska planeras och genomföras. Det förutsätts också att Östfolds Fylke och Västra Götalandsregionen ges möjlighet att delta vid dessa överläggningar eftersom de har ansvar för hur näringslivet och transporterna utvecklas.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd om hon och regeringen har tagit intryck av den norska regeringens förslag på infrastrukturområdet.

Har statsrådet och regeringen för avsikt att presentera ett förslag till Trafikverket om att förbereda dubbelspår mellan Öxnered och Kornsjö?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-04-17 Anmäld: 2013-04-17 Besvarad: 2013-04-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.