Svenska Spel AB

Interpellation 2001/02:36 av Axén, Gunnar (m)

av Axén, Gunnar (m)

den 22 oktober

Interpellation 2001/02:36

av Gunnar Axén (m) till finansminister Bosse Ringholm om Svenska Spel AB

Det av staten helägda bolaget Svenska Spel AB uppfyller de krav som ställs för att företaget ska definieras som en upphandlande enhet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Nämnden för offentlig upphandling, som har att utöva tillsyn i enlighet med LOU, har påtalat detta faktum tidigare. Trots detta vägrar Svenska Spel AB att följa lagen om offentlig upphandling.

Svenska Spel AB har t.ex. i samband med etableringen av den nya kasinoverksamheten vägrat att i enlighet med lagen konkurrensupphandla byggentreprenader, inredning och inventarier. Det finns även uppgifter som gör gällande att inköpen av ca 7 000 Jack- och Miss Vegas-automater skett utan konkurrensupphandling. Företaget ignorerar på ett uppseendeväckande sätt den statliga tillsynsnämndens besked om att det lyder under LOU och konstaterar frankt att "inga bolag i koncernen är upphandlande enheter".

Mot bakgrund av att ansvaret för både Svenska Spel AB och frågor som rör offentlig upphandling åvilar finansministern är det synnerligen viktigt för rättstillämpningens trovärdighet att nödvändiga åtgärder vidtas för att även Svenska Spel i framtiden följer gällande lag.

Vad ämnar finansministern vidta för åtgärder för att tillse att Svenska Spel AB, och dess dotterbolag, i framtiden följer lagen om offentlig upphandling?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-10-22 Anmäld: 2001-10-30 Besvarad: 2001-10-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)