Svenska företag på den internationella marknaden

Interpellation 2011/12:347 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 2 maj

Interpellation

2011/12:347 Svenska företag på den internationella marknaden

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Att svenska företag kan växa internationellt är helt centralt för Sveriges ekonomi. Genom internationalisering kan företag hitta nya marknader för sina produkter och en större kundbas. Internationalisering kan också vara ett sätt för företag att lära sig nya färdigheter och utveckla kompetenser.

När vi talar om internationaliserade företag i Sverige tänker vi i regel på de stora, ofta multinationella, företagen. Det är olyckligt eftersom de största tillväxtpotentialerna ofta finns i mindre företag.

I dag möter alltför många små och medelstora företag hinder när de försöker ta sig utanför Sveriges gränser. I en ny undersökning från Tillväxtverket uppger 13 procent av de små och medelstora företagen i Sverige att de bedriver export. Det är samma nivå som för tio år sedan.

Det finns också många internationaliserade små och medelstora företag som i sin strävan att bli större stöter på olika hinder. Framför allt är det hård konkurrens och svårigheter att hitta rätt kompetens som enligt företagen själva hindrar dem från att växa ytterligare.

Bland internationaliserade företag med 10-49 anställda uppger hela 35 procent att brist på tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt.

I en artikel i Svenska Dagbladet uttrycker Tillväxtverkets generaldirektör oro över utvecklingen och menar att svenska företag som vill exportera behöver ytterligare stöd. De hjälpmedel som finns i dag är inte tillräckliga. På sikt riskerar utvecklingen att påverka Sveriges ekonomiska utveckling negativt, bedömer Tillväxtverket.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att svenska små och medelstora företag ska kunna anställa och växa på den internationella marknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-05-02 Anmäld: 2012-05-02 Svar fördröjt anmält: 2012-05-21 Besvarad: 2012-06-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)