Svensk industris framtid

Interpellation 2011/12:192 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 12 januari

Interpellation

2011/12:192 Svensk industris framtid

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Orderingången till svensk industri föll med 4,8 procent från oktober till november 2011, enligt siffror från SCB. Främst är det order från utlandet som uteblivit.

Enligt en rapport från Arbetsförmedlingen kommer det att försvinna 25 000 jobb från industrin. Småland med bland annat Kronobergs län är en region som fortfarande har mycket industrisysselsättning och där förväntas arbetslösheten öka med 400 personer under 2012. Företagen gör sjunkande bedömningar vad gäller efterfrågan av varor och tjänster.

Tid för ansvar skriver regeringen i sin budgetproposition i september 2011.

Och nu är det upp till bevis.

I tidigare lågkonjunkturer har ROT-avdrag varit ett verktyg som kunnat användas för att stimulera arbetsmarknaden, men den möjligheten finns inte då det numera är permanent.

Byggindustrin avtar kraftigt då det byggs alltför lite, och fordonsindustrin med Saab i spetsen visar på att svensk industri tappar fart.

För ett litet land som Sverige där företagen och arbetskraften är oerhört beroende av möjligheten till export blir det kännbart.

Mot bakgrund av detta så behövs det åtgärder som stimulerar företagen och arbetskraften men också att fler företag kommer ut på nya exportmarknader.

När eller om 25 000 industrijobb försvinner krävs det möjligheter till utbildning anpassad till den region man lever och bor i och den utbildningsnivå som den enskilda personen har.

En del av de industrijobb som kommer att vara berörda kommer att ligga i glesbygden, vilket i sin tur ställer särskilda krav på regionalpolitiken.

Den elintensiva industrin i södra Sverige, som blivit drabbad av orättvis konkurrens inom landet med indelning av elprisområden, är i viss mån dubbelbestraffad med konkurrens i en global värld och inom landet på ett osjyst sätt.

Vilka finansiella åtgärder avser finansministern att vidta för att stimulera exportmarknaden?

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att svensk industri ska vara konkurrenskraftig?

Avser finansministern att vidta särskilda åtgärder inom forskning och utbildning?

Avser finansministern att vidta några särskilda åtgärder för byggindustrin?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-01-12 Anmäld: 2012-01-16 Svar fördröjt anmält: 2012-01-24 Besvarad: 2012-02-14
Debatt (7 anföranden)