Svensk film

Interpellation 2018/19:237 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Förra  kulturministern, Alice Bah Kuhnke (MP) skrev på DN Debatt den 8 maj 2015 att den dåvarande modellen med filmavtal skulle brytas upp och ersättas med en ny statlig filmpolitik. Detta var en stor nyhet som väckte förhoppningar, men även farhågor, i Filmsverige.

När regeringen, kraftigt försenad, presenterade sin filmpolitiska proposition 2016 fanns det stora förväntningar om att äntligen erhålla några svar på de stora filmpolitiska utmaningarna.

Den filmpolitik som regeringen presenterade var svag och saknade svar på stora och för filmen viktiga frågor. Den tioprocentiga biografavgiften avskaffades, och momsen på biografföreställningarna höjdes från 6 procent till 25 procent. Filmpropositionen lämnades till riksdagen våren 2016, och den nya filmpolitiken trädde i kraft den 1 januari 2017.

Statskontoret har analyserat hur Filminstitutet har anpassat sin verksamhet till den statliga finansierings- och styrningsmodell för svensk film som infördes 1 januari 2017. Statskontorets analys ger en oroande bild över hur filmbranschen, i dess olika delar, fungerar  i dag. Som exempel från analysen kan nämnas att i den nya filmpolitiken har formerna för samråd mellan Filminstitutet och branschen förändrats och ska nu ske via branschråd. Nämnda branschråd har hittills inte funnit en fungerande form. Statskontorets bedömning är att branschråden i praktiken har fått mindre inflytande än vad som varit regeringens intention. En annan kritik som riktas är att Filminstitutet saknar ändamålsenlig statistik, vilket kan leda till felaktiga utbetalningar av olika sorters stöd.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stärka den svenska filmbranschen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-05-14 Överlämnad: 2019-05-15 Anmäld: 2019-05-16 Återtagen: 2019-05-17 Sista svarsdatum: 2019-06-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.