Svåra lidanden vid livets slut

Interpellation 2009/10:309 av Danielsson, Staffan (c)

av Danielsson, Staffan (c)

den 22 mars

Interpellation

2009/10:309 Svåra lidanden vid livets slut

av Staffan Danielsson (c)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Jag har i motioner och en tidigare interpellation efterfrågat en parlamentarisk utredning om rätt till dödshjälp vid svårt lidande, nära livets slut, och under mycket noga reglerade förutsättningar. En given förutsättning är att det är den enskilda människan som entydigt och uttryckligen vädjar till samhället att kunna få dö – somna in – något i förtid.

Socialministern är för smärtlindring, även med starka droger som kan leda till en tidigare död, men mot att i en parlamentarisk utredning gå igenom dagsläget och överväga dessa mycket svåra frågor. Läkare och statliga myndigheter ska själva inom dagens ramar sätta de gränser som kan behövas, och någon möjlighet att respektera den enskildes vilja vid mycket svåra lidanden ska inte kunna ske, annat än om livsuppehållande apparatur möjligen kan få stängas av.

Händelsen vid Astrid Lindgrens sjukhus där en barnläkare åtalats för att ett dödssjukt litet barn kan ha dött några timmar tidigare genom stark smärtlindring har gjort läkarkåren och sjukhusen mer inriktade på att vara försiktiga med stark smärtlindring som kan leda till en något tidigare död vid svåra plågor.

Två aktuella fall aktualiserar nu det fåtal fall där dessa frågor sätts på sin spet:; en 31-årig kvinna som lider svårt och entydigt vill sövas ned och att hennes respirator sedan stängs av, samt Lars-Olov Hammergård som lever i ångest inför att bli allt sämre och sluta på sjukhus ”som ett neddrogat kolli”. Lars-Olov är dödssjuk och talet och andningen börjar svikta. Han har skrivit sitt livstestamente och vill så småningom kunna somna in – dö – lite tidigare för att undslippa svåra plågor.

Kvinnans brev kommer nu att utredas av Socialstyrelsen, som vill överväga rättsläget och därför återkommer om några månader med ett eventuellt besked till kvinnan och läkarna – oklart i vilken riktning eftersom två principer står mot varandra: dels den enskilda människans rätt att själv bestämma, dels samhällets rätt att helt bestämma.

För Lars-Olov är situation entydig. Enligt gällande regelverk kan hans vilja inte villfaras utan han måste oåterkalleligen genomlida hela den gradvisa försämringsprocess och svåra dödskamp som väntar. Lars-Olovs uttryckliga vilja kan därmed inte respekteras, utan samhället förbjuder honom den hjälp som han innerligen efterfrågar.

Det finns svårt lidande människor som entydigt vill undslippa fortsatta och förvärrade plågor och därför begär att samhället ska respektera deras vilja och efter nedsövning stänga av en livsuppehållande hjälp genom respirator.

Rättsläget är oklart och omdebatterat. Socialstyrelsen råd är allmänna och sjukhuset/läkarna kan landa i att inte våga eller vilja eller kunna respektera den människans yttersta vilja.

Det finns vidare människor som är dödsjuka och där svåra plågor och en utdragen dödskamp väntar.

Några av dessa skriver som sin entydiga och bestämda vilja ett livstestamente. De vill uttryckligen när försämringen och plågorna nått ett visst stadium få hjälp med att dö något tidigare för att undslippa ett utdraget lidande.

Jag är medveten om att socialministern inte kan och ska kommentera enskilda fall, och låt mig därför ställa följande frågor till socialministern:

1. Är socialministern beredd att vidta åtgärder så att gällande regelverk för att avbryta en livsuppehållande behandling snabbt förtydligas, särskilt om enskilda människor kommer i kläm genom motstridiga uppfattningar inom Socialstyrelsen och på olika sjukhus?

2. Avser socialministern mot bakgrund av vad jag anfört att tillsätta en bred parlamentariskt utredning för att på djupet analysera om inte enskilda människors vilja att dö något i förtid vid svåra lidanden nära livets slut, och under mycket sträng kontroll, borde kunna respekteras i mycket svåra situationer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-22 Anmäld: 2010-03-22 Sista svarsdatum: 2010-04-09 Besvarad: 2010-04-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)