Styrningen av statliga bolag

Interpellation 2009/10:442 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:442 Styrningen av statliga bolag

av Eva-Lena Jansson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I flera rapporter har Riksrevisionen kritiserat regeringens styrning av statliga bolag. Riksrevisionen menar att regeringens styrning har varit passiv och i vissa fall saknat transparens. Man anser också att det behöver göras en kontinuerlig uppföljning av hur direktiv och riktlinjer efterföljs.

Ett begrepp som återkommer vid granskningen av regeringens styrningen av statliga bolag är ”formlös styrning”. Det som avses är en styrning som sker utan att det upprättats någon som helst dokumentation och som därmed inte heller går att granska i efterhand. Ett exempel på den formlösa styrningen är när regeringen hänvisar till vad som sagts i ett tal på Vattenfalls årsstämma för att visa att man visst har styrt företaget utifrån den politik som riksdagen fattat beslut om.

Min fråga till näringsminister Maud Olofsson är följande:

Avser näringsministern att vidta några åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapporter och den kritik som framkommit om den bristande styrningen av statliga bolag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-02 Besvarad: 2010-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (20 anföranden)