Studenters anställningsbarhet

Interpellation 2009/10:231 av Damberg, Mikael (s)

av Damberg, Mikael (s)

den 8 februari

Interpellation

2009/10:231 Studenters anställningsbarhet

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Konjunkturen vänder men arbetslösheten fortsätter att vara mycket hög. Den bedömningen delas av de allra flesta aktörer från politik, näringsliv och samhälle. De studenter som examineras från landets högskolor och universitet till sommaren kommer att gå rakt in i ett läge med hög arbetslöshet.

Tidningarna svämmar över av reportage och tips om vilka yrken man ska välja att utbilda sig till och hur man ska göra för att få ett jobb i lågkonjunkturen. Naturligtvis har individen ett stort ansvar, men högskolor och universitet har ett tydligt uppdrag att förbereda studenter för ett kommande arbetsliv och utforma utbildningarna så att deras möjligheter att få ett arbete efter examen är goda. Detta är även ett av de övergripande målen i Bolognaprocessen.

Den 14 december kom Riksrevisionen med sin granskning av regeringens och högskolans insatser för att öka studenternas anställningsbarhet. Riksrevisionen lämnar flera rekommendationer till regeringen, bland annat att regeringen bör förtydliga lärosätenas ansvar för yrkes- och karriärvägledning och att samverkansuppgiften bör följas upp bättre.

Riksrevisionen noterar också vid flera tillfällen att regeringen tagit bort det mål om att den högre utbildningen ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov som tidigare fanns i Högskoleverkets regleringsbrev. Man noterar vidare att något motsvarande mål inte angivits.

Fler studenter borde få möjlighet till praktik i arbetslivet, god information om arbetsmarknaden och en naturlig anknytning till arbetslivet i sin utbildning.

Jag vill med anledning av detta ställa följande frågor till statsrådet:

-      Vad gör statsrådet för att studenternas anställningsbarhet ska öka?

-      Vilka åtgärder är statsrådet och regeringen beredda att vidta för att öka studenternas möjlighet till praktik i arbetslivet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-08 Anmäld: 2010-02-09 Besvarad: 2010-02-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)