Strategi för mobiltäckning

Interpellation 2012/13:124 av Omanovic, Jasenko (S)

av Omanovic, Jasenko (S)

den 15 november

Interpellation

2012/13:124 Strategi för mobiltäckning

av Jasenko Omanovic (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har tillsammans med länets kommuner gjort en undersökning av mobiltäckningen i länet. Den visar att mobiltäckningen är bristfällig och att företagens täckningskartor inte alls stämmer med verkligheten.

Väl fungerande mobiltelefoni och mobil data är en nödvändighet i dag, och bristfällig mobiltäckning är ett allvarligt hinder för utvecklingen i länet. Mobiltelefoni är nödvändig för såväl vardagslivet i en familj som för företags möjlighet att kommunicera med sina kunder. Många yrkeskategorier är i sitt arbete beroende av att telefonen alltid fungerar. Dessutom är den en trygghetsfaktor för äldre personer.

Enskilda personer, företag och organisationer menar att dålig mobiltäckning är ett växande problem i Västernorrland. Täckningen kan saknas helt eller är av dålig kvalitet, dessutom bryts pågående samtal ofta.

Den gjorda mätningen visar att det finns stora områden som helt saknar mobiltäckning. Bristerna är störst på landsbygden och i kustnära områden. Dessutom är samtalskvaliteten dålig längs många vägsträckor. Undersökningen bekräftar den bild som lämnats av många som fått sin gamla fasta förbindelse ersatt med mobilbaserade lösningar. I väntan på att vi får mer tillförlitliga mobilnät, borde den pågående nedmonteringen av den fasta telefonin därför stoppas.

Sverige har en bredbandsstrategi med målsättningen att minst 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till bredband med hög kapacitet senast år 2020. Något liknande mål finns inte för mobiltelefonin. Ett sådant mål är viktigt för att skynda på utvecklingen och utbyggnaden av mobilnätet.

Därför vill jag ställa följande fråga till it-ministern:

Avser statsrådet att ta fram en strategi för mobiltäckningen i landet för att skynda på utbyggnaden av mobilnätet så att det finns pålitlig mobiltäckning även på landsbygden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-15 Anmäld: 2012-11-15 Svar fördröjt anmält: 2012-11-27 Besvarad: 2012-12-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (19 anföranden)