Strategi för försvarsindustrin

Interpellation 2008/09:559 av Jeppsson, Peter (s)

av Jeppsson, Peter (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:559 Strategi för försvarsindustrin

av Peter Jeppsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Sverige har en lång tradition av en stark nationell försvarsindustri med företag som Kockums Varv, Saab, Volvo Aero och Hägglunds. Försvarsmaterielindustrin är inte en industri som kan jämföras med andra industrier då den är starkt reglerad. För att Sverige ska kunna behålla sin försvarsindustri behövs en försvarsindustristrategi, en strategi som är efterfrågad sedan länge.

Behovet av en försvarsstrategi är stort då den spelar en viktig roll för inriktning och utveckling av försvarsindustrin. Industrin behöver få tydliga signaler för att kunna satsa på forskning och utveckling.

När avser försvarsministern att presentera en nationell strategi för försvarsindustrin?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Besvarad: 2009-05-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)