Strandskyddet och bostadsbyggandet

Interpellation 2016/17:112 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

I Sverige finns det i dag totalt drygt 386 000 kilometer kust och stränder. Detta motsvarar 9 ½ gånger runt jordklotet.

Det finns dock exempel på ett flertal kommuner där strandskyddet och det utökade strandskyddet utgör hinder för utveckling av bostadsbyggande vid attraktiva strandnära lägen. Dessutom upplevs inte sällan problem med kommuners och länsstyrelsers tolkningar av vad som egentligen gäller. Detta har också lett till att mark- och miljödomstolen fått det slutliga avgörandet.

Strandskyddet har en viktig betydelse när det gäller att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta är vi alla överens om.

Det är olyckligt om lagstiftningen om strandskyddet används som en förbudslagstiftning där utgångspunkten är ett förbud mot alla åtgärder inom strandskyddat område. Det mest naturliga vore att det i denna lag, precis som i plan- och bygglagen, görs en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. Då skulle exploatering av stränder kunna stoppas där det verkligen finns skäl, men inte överallt och till vilket pris som helst. Det visar att tillämpningen av lagstiftningen behöver ses över för att inte uppfattas som godtycklig eller utgöra hinder.

Strandskyddsdispens får ges om det finns ett angeläget intresse för allmänheten som inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område.

I Stockholmsområdet och andra storstadsområden är behovet av nya bostäder stort. Inte minst på grund av den stora ström av asylsökande som kommit till Sverige och att Stockholms län därutöver upplevs som attraktivt att bo i, bland annat tack vare sin stora arbetsmarknad.

Många kommuner vittnar om stora svårigheter att klara behovet av bostäder och uppger också att länsstyrelsernas hantering av strandskyddet i allmänhet och det utökade strandskyddet i synnerhet ställer till stora problem.

Landsbygdsområden har fått särskilda möjligheter till strandskyddsdispens för att kunna utveckla strandnära områden. Det vore rimligt med en översyn av strandskyddsregler för att möjliggöra bostadsbyggnation i storstadsområdena där bostadsbristen är stor.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta när det gäller lagstiftningen om strandskyddet för att förenkla för bostadsbyggande i storstadsregionerna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-14 Överlämnad: 2016-11-14 Anmäld: 2016-11-15 Svarsdatum: 2016-11-22 Sista svarsdatum: 2016-11-29
Debatt (7 anföranden)