Storstadsmiljö

Interpellation 2006/07:381 av Lindgren, Sylvia (s)

av Lindgren, Sylvia (s)

den 5 mars

Interpellation

2006/07:381 Storstadsmiljö

av Sylvia Lindgren (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Det finns all anledning att oroa sig för klimat- och miljöförstöringar i många länder, i Sverige och inte minst i Stockholm. Både för vår egen och framtida generationers livsmiljö måste åtgärder sättas in på en rad olika områden, såväl internationellt som nationellt. Det är enkelt att i ord uttrycka oro över miljöutvecklingen. Den nya moderatledda regeringen gör just så. Man pratar vackert om miljön men har varken idéer eller handlingskraft.

Lika illa är det i Stockholms stad där den borgerliga majoriteten har halverat anslagen till miljö och hälsan. Därutöver har en rad miljöarbeten på en mängd olika områden dragits in.

Trängselskatten eller miljöavgiften i Stockholm som den tidigare socialdemokratiska majoriteten införde på prov, och som väljarna i en folkomröstning var positiva till, vägrar man nu att permanenta enligt ursprungsförslaget. Intäkterna av avgifterna ska enligt den borgerliga majoriteten i stället enbart gå till väginvesteringar och inte till kollektivtrafiken. Samtidigt vet vi att en förutsättning för att minska bilåkandet är att göra kollektivtrafiken attraktiv.

Bilismens utsläpp och föroreningar på grund av bland annat dubbdäck är stora problem som vi måste sätta in effektiva åtgärder emot. Ett exempel på effekter av höga partikelutsläpp är att det kommer att bli svårt att få detaljplaner för nya bostäder i våra storstäder godkända om inte partikelmängden minskar.

Bromma flygplats är ett annat exempel på en miljöskadlig verksamhet som vi Socialdemokrater i Stockholm vill avveckla – inte minst av säkerhets‑, miljö- och hälsoskäl. Luftfartsverket och Stockholms stad har undertecknat avtal beträffande Bromma flygplats som går ut år 2011 vilket måste innebära det definitiva slutdatumet för Bromma flygplats. Vi både vet och förstår att det finns de som vill ha Bromma flygplats kvar. Men ansvarfull miljöpolitik innebär att man inte kan vara populär hos alla.

Den socialdemokratiska regeringen drev en aktiv miljöpolitik. En politik som socialdemokraterna nu fortsätter att driva i opposition. Aktiv miljöpolitik är inte alltid populärt, eftersom det på kort sikt kan upplevas som inskränkningar i individens frihet att leva precis som man vill. Men tar man miljöhoten på allvar måste man våga komma även med förslag som av del upplevs som obekväma. Därför är det så allvarligt att den borgerliga regeringen visserligen fortsätter att prata vackert om miljön men i verkligheten står tomhänt och handlingsförlamad.

Mina frågor till miljöministern är:

Vilka initiativ avser miljöministern att ta för att stärka kommunernas miljöarbete?

Vilka åtgärder kommer miljöministern att vidta för att skapa förutsättningar för att förbättra miljön i våra storstäder och då inte minst i Stockholm?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-05 Anmäld: 2007-03-12 Besvarad: 2007-03-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.