Storregioner och demokratin

Interpellation 2007/08:333 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 24 januari

Interpellation

2007/08:333 Storregioner och demokratin

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Ansvarskommittén presenterade grunderna för en förändring till större så kallade regionkommuner i Sverige. Bakgrunden till förslaget är förhållandet att den regionala nivån i dag upplevs som splittrad, oöverskådlig och har ett stort antal aktörer vars verksamheter ofta överlappar varandra. I sin tur har det nu startat en process över landet där länsföreträdare tar initiativ till nya regionbildningar. Detta understöds av en särskild tjänsteman som fått regeringens uppdrag att föra dialog med länen i frågan.

Varken i Ansvarskommitténs förslag eller i den nu pågående processen ägnas särskilt stor kraft eller intresse åt demokratifrågorna. Större regioner får självfallet konsekvenser för den demokratiska styrningen av den offentliga organisationen, närheten till beslutsfattare, tydligheten hos beslutsfattare och allmänhetens kännedom om hur politiskt ansvar ska utkrävas mellan valen.

Om inte den demokratiska folkstyrelsedimensionen får en ökad tyngd och framför allt ökat intresse i det arbete som nu pågår är risken uppenbar att de nya storregionerna kan få demokratiska legitimitetsproblem. Självklart borde detta vara ett problem och en fara som borde röna intresse ur regeringens perspektiv. Men just denna dimension har inte heller från regeringen ägnats någon särskild uppmärksamhet.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att ge demokrati- och folkstyrelsefrågorna en ökad tyngd i den pågående processen med siktet inställt på bildandet av så kallade regionkommmuner innefattande flera av dagens län?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-24 Anmäld: 2008-01-24 Besvarad: 2008-02-12