Stödet till småskalig matproduktion

Interpellation 2011/12:305 av Sandberg, Gunnar (S)

av Sandberg, Gunnar (S)

den 28 mars

Interpellation

2011/12:305 Stödet till småskalig matproduktion

av Gunnar Sandberg (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Den småskaliga matproduktionen har stor betydelse för att behålla hantverkskunnandet inom matproduktion och för att kunna erbjuda konsumenterna hälsosamma produkter av hög kvalitet. För landsbygden innebär småskalig matproduktion dessutom nya möjligheter till arbete.

Regeringen stöder småskalig matproduktion inom ramen för landsbygdsprogrammet genom stöd till investeringar, utbildningar och genom att bygga upp och utveckla nätverk mellan företagare.

Tyvärr räcker det inte. Allt tal om Sverige som ett nytt matland är bara yta så länge regeringen inte är beredd att stödja verksamheten på lång sikt. Regeringens ambitioner har inte heller slagit igenom hos alla statliga myndigheter.

Eldrimner i Jämtland är sedan 2005 ett nationellt resurscentrum för småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling med uppdraget att sprida kunskap och ge råd inom området samt att förmedla denna kunskap till andra centrum i landet och att stötta dessa. Verksamheten finansierades till och med år 2007 via budgetmedel. Därefter ändrades den fasta finansieringen till projektfinansiering dels genom medel från satsningen på livsmedelsstrategin, dels genom bidrag från landsbygdsprogrammet, vilket hämmar verksamheten.

Eldrimner har arbetat med att göra mathantverket känt bland annat på mässan Smaklust. Det har hittills genomförts två gånger och tagits mycket positivt emot av allmänheten. Eldrimner har tillsammans med mathantverkare jobbat hårt med förberedelserna inför årets mässa, som dock inte kan genomföras. Anledningen till detta är uteblivet stöd från olika länsstyrelser i landet, trots att länsstyrelserna har en central roll i genomförandet av landsbygdsprogrammet.

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att även statliga myndigheter omfattas av regeringens strategi för att främja småskalig matproduktion och därmed landsbygdsutveckling?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2012-03-28 Anmäld: 2012-03-28 Återtagen: 2012-03-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.