Stödet till flygplatserna i Norrland

Interpellation 2019/20:75 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Regeringen har infört en flygskatt som kommer att generera flera miljarder kronor till statskassan de kommande åren. I samband med att flygskatten infördes lovade regeringen efter massiv kritik att åtminstone kompensera flygplatserna i Norrland med 80 miljoner kronor per år för de negativa effekter som skulle uppstå. På två år betalades inte en enda krona ut trots stor negativ påverkan. Nu har regeringen och samarbetspartierna helt sonika tagit bort kompensationen i budgeten för nästa år.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Varför har ministern och regeringen tagit bort stödet till flygplatserna i Norrland?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2019-10-22 Överlämnad: 2019-10-23 Anmäld: 2019-10-24 Återtagen: 2019-11-07 Sista svarsdatum: 2019-11-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.