Stöd till IS-terrorister

Interpellation 2019/20:3 av Henrik Vinge (SD)

av Henrik Vinge (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Jag skulle vilja ställa några uppföljningsfrågor efter min interpellationsdebatt med anledning av interpellation 2018/19:214 Kommunala åtgärder för återvändande IS-terrorister.

Under interpellationsdebatten fick jag intrycket att regeringen uppfattar det som viktigt att betala ut försörjningsstöd till IS-terrorister för att socialtjänsterna runt om i landet på så sätt kan ha koll på potentiella terrorister och veta var de befinner sig.

Socialminister Lena Hallengren uttryckte det bland annat så här:

Jag är oerhört angelägen om att de [socialtjänsten] gör allt de kan för att också hjälpa polis och säkerhetspolis att se till att hålla koll på de individer som kan ha kommit till Sverige och som kan utgöra en fara.

Men om de kommer tillbaka till någon kommun och om de har ett svenskt medborgarskap då är det att föredra att socialtjänsten känner till dem. När människor undrar vart de egentligen har tagit vägen ska vi ha koll på det. Säkerhetspolisen ska veta var dessa personer befinner sig. Så är fallet i dag, och så vill jag att det ska fortsätta att vara. Vi ska inte tvinga dessa personer att gå under jorden och kanske planera nya terrordåd.

Vet regeringen hur många IS-återvändare som befinner sig i Sverige i detta nu? Vet man var de befinner sig och om de har uppburit försörjningsstöd? Vet man om de har fått hjälp att skaffa bostad? Vet statsrådet hur mycket detta har kostat svenska kommuner?

Socialministern uttryckte också uppfattningen att socialtjänsten inte skulle vara en dömande instans utan att det bör vara upp till rättsväsendet att beivra kriminaliteten. Socialministern uttryckte sig på följande sätt:

Först och främst vill jag vara tydlig med att personer som begått terroristbrott eller andra allvarliga brott som krigsbrott ska lagföras. Att upptäcka och utreda dessa allvarliga brott, som begåtts av personer som återvänt till Sverige, är i första hand Säkerhetspolisens och Polismyndighetens ansvar. Jag har fullt förtroende för hur våra rättsvårdande myndigheter hanterar detta ansvar.

Jag menar att samhället ska följa lagarna. Det innebär att IS-terrorister ska straffas i Sverige för det de har gjort, och vi vill gärna förändra och skärpa denna lagstiftning. 

I interpellationsdebatten uttryckte socialministern också att Sverige [] har drivit på för en internationell tribunal för att dessa terrorister och mördare ska ställas inför rätta.

Med anledning av detta skulle jag vilja fråga socialminister Lena Hallengren följande:

 

  1. Har jag uppfattat ministern rätt när det gäller dessa citat?
  2. Har ministern i sin tjänsteutövning fått uppgifter om hur många IS-återvändare som befinner sig i Sverige nu, var de befinner sig och om de på något vis uppburit försörjningsstöd efter att de fått hjälp med bostad efter återvändandet?
  3. Om ministern inte har fått uppgifter om detta, kommer ministern att ta initiativ till att få ett sådant underlag som grund till framtida lagstiftning?
  4. Menar ministern att allvarliga brott kan förhindras och förebyggas tack vare att socialtjänsten betalar ut försörjningsstöd till IS-återvändare, i så fall på vilket sätt?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-09-12 Överlämnad: 2019-09-13 Återtagen: 2019-09-13 Anmäld: 2019-09-17 Sista svarsdatum: 2019-09-27