Stöd till fred i syriska delen av Kurdistan - Rojava

Interpellation 2013/14:350 av Amin, Jabar (MP)

av Amin, Jabar (MP)

den 13 mars

Interpellation

2013/14:350 Stöd till fred i syriska delen av Kurdistan – Rojava

av Jabar Amin (MP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den syriska regimen har under flera decennier utsatt den egna befolkningen för hårt förtryck och omfattande våld. Såväl de mänskliga rättigheterna som minoriteternas rättigheter har kränkts kontinuerligt.

Som effekt av diktaturen i Syrien har landet förts in i ett fullskaligt inbördeskrig. Effekterna har varit förödande. Enligt olika uppgifter uppgår antalet dödade till över hundra tusen personer, minst lika många anges vara skadade. Minst två miljoner av Syriens invånare är nu på flykt, enligt UNHCR. Stora delar av Syrien är nu ett krigsfält, och många syriska städer har bombats till ruiner. Få landområden har lyckats avvärja att förvandlas till krigsfält. Ett av dessa landområden är syriska delen av Kurdistan, som kallas Rojava, och som består av tre regioner: Jazira, Koban och Afrin. Även om dessa regioner utsätts för hårda militära angrepp längs flera gränslinjer utav extrema beväpnade islamistiska organisationer, är säkerhetsläget inne i regionerna relativt stabilt och en demokratiseringsprocess är i full gång.

Det har nu bildats tre kantoner i dessa tre regioner, med relativt stort självstyre. Flera politiska partier ingår nu i styret i dessa tre regioner. Men det finns också en opposition som inte ingår i majoritetsstyret, demokratin är i sin linda, och många negativa företeelser kan observeras. Men bara det faktum att det inte råder krig inne i dessa regioner och att en demokratiseringsprocess har inletts inger hopp – inte minst i ett land som befinner sig i ett fullskaligt inbördeskrig. För att behålla det relativa lugnet i dessa regioner, värna om freden och för att värna om de mänskliga rättigheterna behövs dock internationell uppmuntran och stöd. Dessutom skulle internationellt stöd till området kunna få området att bli en modell för fredlig samexistens.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesministern:

Är den svenska regeringen redo att bidra politiskt till att stödja freden och demokratiseringsprocessen i syriska Kurdistan, Rojava, och i så fall på vilka sätt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-03-13 Anmäld: 2014-03-13 Svar fördröjt anmält: 2014-03-26 Besvarad: 2014-05-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)