Stöd till bevarandet av fjällkon

Interpellation 2013/14:127 av Nordén, Marie (S)

av Nordén, Marie (S)

den 14 november

Interpellation

2013/14:127 Stöd till bevarandet av fjällkon

av Marie Nordén (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Fjällkon är en mjölkko, formad av det jordbruk med skogsbete och fäbodbruk som under de sista 2 000 åren bedrivits i norra Sverige och är därmed en viktig del i kulturlandskapet i fjällvärlden. Det är en ko med unika egenskaper, vilket innebär att fjällrasens mjölk är mycket bra till produktion av ost. Fjällkon som utrotningshotad art generar stöd från staten. 

I budgeten för nästa år vill regeringen kraftigt minska stödet för utrotningshotade raser för att det år 2015 helt ska försvinna. Det är ett hårt slag mot alla som arbetar för att bevara denna ras. Fjällkon har en viktig plats i ett framtida miljövänligt och resurssnålt lantbruk. Den bidrar till sysselsättningen på landsbygden genom mjölkproduktion samtidigt som unikt kulturlandskap hålls levande.

På vilket sätt avser landsbygdsministern att stödja bevarandet av fjällkon och andra utrotningshotade husdjur?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-11-14 Anmäld: 2013-11-15 Svar fördröjt anmält: 2013-11-20 Besvarad: 2013-12-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)