Stigande oro för de offentliga finanserna

Interpellation 2013/14:259 av Björck, Patrik (S)

av Björck, Patrik (S)

den 30 januari

Interpellation

2013/14:259 Stigande oro för de offentliga finanserna

av Patrik Björck (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Enligt Ekonomistyrningsverket kommer underskottet i de offentliga finanserna växa nästa år till 87 miljarder kronor eller motsvarande 2,3 procent av bnp. Det är det största underskottet sedan överskottsmålet infördes år 2000.

Den låga aktiviteten i ekonomin och ändrade skatteregler gör att den offentliga sektorns skatteintäkter ökar svagt i år. Även 2014 stiger skatteintäkterna långsamt då ytterligare skattesänkningar, framför allt utökat jobbskatteavdrag, tillkommer. Utgifterna stiger relativt måttligt men i kombination med svaga inkomstökningar leder det till stora underskott i offentliga sektorns finanser, framför allt 2014. Ackumulerat för åren 2012–2015 uppgår underskotten till över 200 miljarder kronor.

Målet om 1 procents överskott i genomsnitt över en konjunkturcykel, överskottsmålet, nås inte under prognosperioden. Ett av Maastrichtkriterierna är att underskottet inte får överstiga 3 procent av bnp. Avståndet till den gränsen är inte betryggande stor.

På bara åtta år har regeringen förvandlat ett överskott på 65 miljarder till ett underskott på 87 miljarder.

Arbetslösheten har stigit sedan regeringen tillträdde och ligger nu på skyhöga 8 procent. Skolresultaten har sjunkit för varje år som gått sedan regeringen tillträdde och Sveriges placering i höstens PISA-mätning är en kraftfull varning. Till detta läggs nu en stigande oro för de offentliga finanserna.

Vad avser finansministern att ta för initiativ för att vända den oroande utvecklingen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2014-01-30 Inlämnad: 2014-01-30 Svar fördröjt anmält: 2014-02-20 Besvarad: 2014-03-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)