Statsministerns besvarande av interpellationer

Interpellation 2007/08:796 av Ringholm, Bosse (s)

av Ringholm, Bosse (s)

den 14 maj

Interpellation

2007/08:796 Statsministerns besvarande av interpellationer

av Bosse Ringholm (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Statsminister Fredrik Reinfeldt har gjort till vana att undvika att svara på interpellationer som rör hans ansvarsområde eller uttalanden som han gjort.

Här är två flagranta exempel av många:

I en interpellation den 7 mars har jag frågat statsministern om hans motiv till att avfärda den parlamentariska Klimatutredningen innan dess betänkande ens hade offentliggjorts. Interpellationen har överlämnats till miljöministern för besvarande trots att den inte handlar om några sakfrågor på miljöområdet. Jag frågade dessutom i interpellationen om statsministerns syn på ”behovet och angelägenheten av parlamentariska utredningar i framtiden” med anledning av statsministerns punkterande av Klimatutredningen. Inte heller denna fråga vill statsministern besvara.

Ett annat exempel är Mona Sahlins interpellation till statsministern om denne tänker ta något initiativ på Europeiska rådet i juni för att säkerställa rätten till kollektivavtal och fackliga stridsåtgärder. Interpellationen har överlämnats till arbetsmarknadsministern, trots att denne inte ens ska närvara vid Europeiska rådet.

Jag har förståelse för att statsministern kan överlämna interpellationer om rena sakfrågor till berört statsråd, men det är oacceptabelt att statsministern vägrar att besvara interpellationer som berör hans ansvarsområde eller har sin grund i uttalanden som statsministern gjort. Ett sådant handlande strider mot själva grundtanken bakom interpellationsinstitutet.

Jag vill därför fråga statsministern:

Kan statsministern redovisa för riksdagen vilken typ av interpellationer han anser ska besvaras av statsministern?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Anmäld: 2008-05-14 Inlämnad: 2008-05-14 Svar fördröjt anmält: 2008-06-03 Besvarad: 2008-06-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)