Statsbidragen till handikapporganisationerna

Interpellation 2006/07:472 av Granberg, Lars U (s)

av Granberg, Lars U (s)

den 13 april

Interpellation

2006/07:472 Statsbidragen till handikapporganisationerna

av Lars U Granberg (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Handikapporganisationerna organiserar mer än en halv miljon människor och har en viktig roll när det gäller att bevaka handikappfrågorna. Mycket av arbetet sker direkt mot medlemmarna genom information och service av olika slag. Men det sker också ett viktigt externt opinions- och informationsarbete som riktar sig till olika delar av samhället. Handikappfrågorna berör alla samhällssektorer.

En viktig uppgift är att bevaka genomförandet av Från patient till medborgare – den nationella handlingsplanen för handikappolitiken som antogs år 2000 och som ska vara genomförd 2010. En del av det gemensamma handikappolitiska arbetet sker också genom representation i en rad externa organ, kommittéer, utredningar, samarbetsorgan och styrelser.

Statsbidragen till handikapporganisationerna spelar en avgörande roll för deras möjligheter att bedriva en effektiv verksamhet. Frågan om hur statsbidragen ska fördelas mellan de olika handikapporganisationerna har diskuterats många gånger och nu är frågan aktuell igen. Det nuvarande statsbidragssystemet har fungerat i drygt sex år. Fler organisationer än tidigare får bidrag. I samband med att det nya statsbidragssystemet infördes fick de organisationer som skulle förlora mest i det nya systemet ett extra anslag (den så kallade stötdämparen) under en övergångsperiod till och med 2005. Handikappförbundens begäran under 2005 att det inte skulle ändras något i statsbidragssystemet för 2006 innebar att stötdämparen fick vara kvar även under åren 2006 och 2007.

Handikapprörelsens insatser är av enorm betydelse – för medlemmarna och för hela vårt samhälle. Inom handikapprörelsen pågår en diskussion om behovet av att se över hela regelsystemet på nytt när det gäller statsbidragens fördelning och om statsbidragsramen är tillräcklig med tanke på handikapporganisationernas växande uppgifter och åtaganden. Handikapprörelsen hade också inlett en dialog med den tidigare regeringen om dessa frågor. Frågan har också under de senaste åren berörts i riksdagen i olika sammanhang.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Har statsrådet för avsikt att ta initiativ till någon form av översyn av statsbidragssystemet till handikapporganisationerna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-04-13 Anmäld: 2007-04-13 Svar fördröjt anmält: 2007-04-18 Besvarad: 2007-05-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)