Statliga utredningar och kommittéer

Interpellation 2007/08:29 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 28 september

Interpellation

2007/08:29 Statliga utredningar och kommittéer

av Peter Hultqvist (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Under perioden den 6 oktober 2006 till den 14 augusti 2007 har regeringen beslutat att tillsätta 66 enmansutredningar, 5 ordförandeledda kommittéer samt 2 parlamentariska kommittéer.

Det råder således en markant övervikt för enmansutredningar. I dessa har den politiska oppositionen ingen insyn eller möjlighet till påverkan. Detta trots att för samhället viktiga frågor som exempelvis reformerad gymnasieskola, en fristående vuxenutbildning, värdighetsgaranti inom äldreomsorgen och fritt val inom äldre- och handikappomsorgen avhandlas.

I Statsrådsberedningens skrift Kommittéhandboken från år 2000 markeras följande:

Arbete i kommittéform är ett sätt att tillvarata det kunnande som finns på olika håll i samhället. Det innebär också att man kan ge den parlamentariska oppositionen och olika intressegrupper tillfälle att på ett tidigt stadium komma in i reformarbetet.

Med tanke på valet av enmansutredningar som den generella utredningsmetoden kan regeringens intresse av insyn och påverkan från opposition och intressegrupper starkt ifrågasättas eller betraktas som ringa.

Mina frågor till statsministern är:

Avser statsministern att vidta några särskilda åtgärder för att ge den politiska oppositionen och intresseorganisationer insyn i pågående så kallade enmansutredningar?

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att tillförsäkra den politiska oppositionen och intressegrupper möjlighet till insyn och inflytande i statliga utredningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-09-28 Anmäld: 2007-10-02 Svar fördröjt anmält: 2007-10-04 Besvarad: 2007-10-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)