Statliga jobb i hela landet

Interpellation 2013/14:433 av Jasenko Omanovic (S)

av Jasenko Omanovic (S)

till Statsrådet Stefan Attefall (KD)

 

Omorganisation av statlig verksamhet har under senare år lett till att den statliga verksamheten på mindre orter har försvunnit och den har koncentrerats till större städer. Det innebär att nödvändig samhällsservice till enskilda människor, företag och kommuner har försämrats. Det innebär också färre arbetstillfällen för lokala företag, då underlaget för inköp av service och tjänster minskar.

Den kanske allvarligaste följden av nedläggning av statlig verksamhet är att kompetensen på en ort och i en region sjunker. Vanligen är det ledningsfunktioner och kvalificerade handläggartjänster som flyttas, och de jobb som blir kvar är enklare rutinarbeten.

För att pressa ned den rekordhöga arbetslösheten i landet krävs en lång rad olika åtgärder. Det krävs investeringar för att bygga hela landet starkt. Statlig verksamhet är en viktig del i detta. Genom samarbete med lokala företag, kommuner och andra aktörer kan man stärka utvecklingskraften och skapa tillväxt även på mindre orter. Att det dessutom skulle sänka statens kostnader genom lägre hyror och lägre personalomsättning skulle vara väl använda skattepengar.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att det ska finnas tillgång till kvalificerade statliga arbeten i hela landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-04-10 Överlämnad: 2014-04-11 Sista svarsdatum: 2014-05-06 Besvarad: 2014-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)