Statliga bolag till försäljning

Interpellation 2009/10:443 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:443 Statliga bolag till försäljning

av Eva-Lena Jansson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Ganska snart efter valet 2006 fattade regeringen beslut om att sälja sex statliga bolag och lade fram en proposition i frågan. Som ett stöd i utförsäljningen av bolagen utsågs en ny myndighet, Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande. Dessutom startade regeringen en genomgång av samtliga statliga bolag för att fastställa vilka som skulle bli kvar i statlig ägo och vilka som ska säljas. Denna genomgång har riksdagen ännu inte kunnat ta del av.

Under mandatperioden har regeringen också drivit igenom avreglering och privatisering av Apoteket och Bilprovningen samt bolagisering av Banverkets och Vägverkets produktion. Flera företrädare för regeringspartierna har också aviserat att man vill sälja fler statliga bolag. Vattenfall, LKAB, Posten, SJ, SAS, Svenska Spel och Sveaskog är statliga bolag som funnits med i uttalanden.

Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande är fortfarande aktivt som myndighet och regeringen har inte lagt förslag på att ta bort det, något som talar för att regeringens planer på försäljning av ytterligare bolag kan bli realitet.

Min fråga till näringsminister Maud Olofsson är följande:

Avser näringsministern att redovisa vilka bolag som regeringen, utifrån den genomgång som gjorts av samtliga statliga bolag, planerar att sälja?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-02 Besvarad: 2010-06-29