Statens bidrag till Rett Center

Interpellation 2013/14:207 av Sandberg, Gunnar (S)

av Sandberg, Gunnar (S)

den 12 december

Interpellation

2013/14:207 Statens bidrag till Rett Center

av Gunnar Sandberg (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Rett Center i Östersund är en unik nationell resurs för patienter med Retts syndrom. Sedan 2003 har staten haft det grundläggande finansiella ansvaret. Detta har medfört att verksamheten utvecklats på ett för patientgruppen mycket betydelsefullt sätt, både avseende den kliniska verksamheten och forskningen.

Rett Center kan se framtiden an med tillförsikt – den behövs för en liten grupp som behöver den här specialiserade vården som inte kan erbjudas någon annan stans i vårt land, så jag är väldigt angelägen att de kan fortsätta sin verksamhet med samma höga nivå och med en forskningsanknytning som man har idag. Dessa ord från socialministern från 2008 har dock aldrig lett till några åtgärder som förbättrat situationen för Rett Center. I stället har socialministern gång på gång sedan 2010 hänvisat till ett pågående arbete först i Socialstyrelsen och sedan i departementet med att ta fram en strategi för området sällsynta sjukdomar.

Socialministerns eget parti var starkt pådrivande när en enig riksdag beslutade om statens långsiktiga stöd till Rett Center 2002. Nu har ministern sedan 2006 med sin passivitet indirekt verkat för att verksamheten hotas.

I ett svar på en fråga av mig den 3 december 2013 konstaterar socialministern att det specifika stödet till Rett Center är unikt och att statsbidrag som finansierar sådana insatser beslutas från år till år och räknas inte automatiskt upp. Detta konstaterande står i stark kontrast till det av riksdagen enhälligt beslutade rullande treårsbidragen som infördes under 2003–2006 och som gav verksamheten en nödvändig långsiktig planeringshorisont. I svaret hävdar socialministern också att en höjning av bidraget skulle innebära minskat stöd till andra angelägna insatser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Ytterligare 3 miljoner kronor till Rett Center är en extremt liten post i det här sammanhanget och ska inte påverka andra insatser.

Jag har följande fråga:

Är socialministern beredd att leva upp till vad en majoritet av riksdagen anser: att ge Rett Center besked om att verksamhet och forskning långsiktigt säkras och att statens bidrag anpassas till kostnadsnivån?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-12 Anmäld: 2013-12-12 Besvarad: 2014-01-16
Debatt (9 anföranden)