Statens aktieinnehav i Nordea och Telia Sonera

Interpellation 2006/07:81 av Östros, Thomas (s)

av Östros, Thomas (s)

den 17 november

Interpellation

2006/07:81 Statens aktieinnehav i Nordea och Telia Sonera

av Thomas Östros (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den statliga företagsgruppen är en tillgång för Sverige. De statliga företagen spelar en viktig roll för mångfalden i näringslivet och bidrar till sysselsättningen över hela landet. Det övergripande målet har varit att företagen ska skapa värde. Värdefulla företag har möjlighet att spela en aktiv roll i omställningen och utvecklingen av Sverige och erbjuder utvecklande arbetsplatser. Långsiktighet och en ansvarsfull förvaltning av det statliga ägandet är mycket viktigt.

Förutom de helstatliga bolagen är staten också delägare av några börsnoterade bolag. Nordea är i dag en ledande finanskoncern i Norden. Bolaget har bildats genom flertalet samgåenden under åren 1997@2001 mellan svenska Nordbanken, finska Merita, danska Unibank och norska Christiania Bank og Kreditkasse. Under dessa för Nordea mycket viktiga steg i utvecklingen har svenska staten varit en aktiv och ansvarstagande ägare. Samtidigt har innehavets värde visat en mycket stark utveckling. Nordea är i dag ett av Sveriges viktigaste företag, med stor betydelse för Stockholms attraktionskraft som finanscentrum i norra Europa.

Telia Sonera är Nordens och Baltikums största telekomoperatör med verksamhet inom fast och mobil kommunikation samt inom Internet- och datakommunikation. Telia Sonera bildades efter en sammanslagning mellan Telia och finska Sonera. Svenska statens aktiva och långsiktiga ägande har varit av mycket stor vikt för utvecklingen av bolaget under en period av sammanslagningar och internationell expansion. Telia Sonera spelar i dag en avgörande roll för Sveriges position som ledande land inom IT och telekom. Huvudkontoret i Stockholm och FoU-verksamheten i Sverige bidrar väsentligt till vårt lands attraktionskraft.

Samtidigt planerar den borgerliga regeringen mycket stora utförsäljningar av statliga företag under mandatperioden. Principen bakom utförsäljningarna är att alla bolag som verkar på konkurrensutsatta marknader ska säljas ut. Regeringen har i BP 07 beräknat försäljningsintäkter omfattande 50 miljarder kronor per år. Det summerar till 200 miljarder kronor under mandatperioden.

Ett aktivt, kompetent och långsiktigt ägande är av stor betydelse för bolagens utveckling och deras förmåga att skapa värde och sysselsättning. För Nordea och Telia Sonera har det varit av stor betydelse att staten som långsiktiga ägare aktivt deltagit i den internationalisering som företagen gått igenom. Företagens betydelse för Sverige har ökat i takt med att de blivit alltmer internationella.

Mina frågor till näringsministern lyder därför som följer:

1.   Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att det långsiktiga ägandet av Telia Sonera och Nordea inte försvagas vid en utförsäljning av statens aktieinnehav?

2.   Vilka bedömningar gör statsrådet av betydelsen av att Nordeas och Telia Soneras huvudkontor är förlagda till Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-11-17 Anmäld: 2006-11-17 Besvarad: 2007-01-16 Svar fördröjt anmält: 2007-01-16
Debatt (9 anföranden)