Stärkt äganderätt

Interpellation 2019/20:224 av Kjell Jansson (M)

av Kjell Jansson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Äganderätten är grundlagsskyddad i Sverige, då äganderätten är en fundamental del av en fungerande demokrati. En demokrati förutsätter att människor har rätt att äga och bruka mark och frukten av sitt arbete. I dagens Sverige ser vi dock hur många markägare och skogsägare upplever att äganderätten successivt försvagas.

Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen (konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU27) om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att se över och stärka det grundlagsreglerade egendomsskyddet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. När och hur kommer ministern att tillsätta den parlamentariska kommittén, och vilka partier och representanter kommer att ingå i den?
  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stärka äganderätten kommande år, och på vilka områden ser ministern framför allt att äganderätten brister i dag och därför behöver stärkas?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-17 Överlämnad: 2019-12-18 Anmäld: 2019-12-19 Sista svarsdatum: 2020-01-17 Svarsdatum: 2020-02-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)