Socialtjänstens utredningar av barn och ungdomar

Interpellation 2021/22:198 av Martina Johansson (C)

av Martina Johansson (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Det är socialtjänstens utredningar som ligger till grund för besluten i vårdnad, boende och umgängesmål samt när det gäller omhändertagande enligt lagen om vård av unga. Det är därför viktigt att de som utför utredningarna har rätt utbildning och att de beslut som fattas är sakligt grundande.

Det är tydligt uttalat att en utredare i ett brottmål som genomför ett samtal med ett barn bör ha en särskild kompetens för det. Syftet är att säkerställa att samtalet sker på ett likvärdigt och objektivt sätt. Utgångspunkten är att barnet ska svara med sina egna ord och inte som barnet tror att utredaren förväntar sig att barnet ska svara. Samma tydlighet finns dock inte för samtal med barn inom socialtjänsten.

Socialtjänstens samtal ska inte bli förhör, men samtidigt är det viktigt att få fram vad barnet vill och känner. Barn har rätt till delaktighet och inflytande även om det sedan är de vuxna som fattar beslut.

I dag ges många olika utbildningar inom området barnsamtal som är tillgängliga för dem som arbetar inom området, och det är bra. Problemet är att de har olika inriktningar och är spretiga. Socionomutbildningen är bred och spänner över hela det sociala verksamhetsområdet, vilket i grunden är bra, men det finns anledning att se över om man ska komplettera utbildningen med fördjupnings- och specialistutbildningar med fokus på till exempel barn, likt det som finns i sjuksköterskeutbildningen.

Förutom vikten av att inneha kunskap om hur man genomför rättssäkra barnsamtal är det viktigt att man använder enhetliga, evidensbaserade och objektiva utredningsmetoder. I dag finns det, utöver de allmänna råd och den handbok som Socialstyrelsen ger ut, ingen formell mall för hur en socialtjänstutredning ska se ut eller krav på vad den ska innehålla.

Riskbedömningen är en av de utredningar där man genom nationell styrning behöver säkerställa att mer enhetliga metoder används. Riskbedömningen ska svara på vilka risker barnet riskerar att bli utsatt för och är grunden för att bedöma föräldrarnas föräldraförmåga. Bedömningen kan resultera i att föräldrarna behöver stöd i sitt föräldraskap eller att barnet inte ska ha någon eller lite kontakt med en eller båda av föräldrarna. Det är viktigt att dessa bedömningar blir korrekta för att inte riskera att barn omhändertas – eller inte omhändertas – på felaktiga grunder. 

Hur den enskilde genomför utredningen, vilka undersökningsmetoder som används samt hur återkopplingen sker till föräldrar och barn skiftar därför, liksom kvaliteten. För att öka kvaliteten, sakligheten och tydligheten behövs en enhetlighet när det kommer till utredningsmetod och innehåll för vårdnadsutredningar och andra utredningar som gäller barn. En sådan styrning skulle även kunna bidra till att säkerställa att den enskilde utredaren kan bibehålla objektiviteten och bli mindre känslostyrd.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

  1. Avser ministern att ge våra nationella myndigheter i uppdrag att utreda vilka kompetenser som behövs för att genomföra barnsamtal på ett adekvat sätt?
  2. Avser ministern att ge våra nationella myndigheter i uppdrag att ta fram tydligare riktlinjer för genomförande av utredningar som bygger på evidensbaserade metoder för att skapa likvärdighet i hela landet?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2021-12-13 Överlämnad: 2021-12-13 Anmäld: 2021-12-14 Återtagen: 2021-12-21 Sista svarsdatum: 2022-01-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.