Socialstyrelsens rättsliga råd och RMV

Interpellation 1999/2000:389 av Burman, Ingrid (v)

av Burman, Ingrid (v)

den 28 april

Interpellation 1999/2000:389

av Ingrid Burman (v) till socialminister Lars Engqvist om Socialstyrelsens rättsliga råd och RMV

Ett antal utredningar om dödsfall i samband med omhändertagande av personer har påtalat brister i Socialstyrelsens rättsliga råd och Rättsmedicinalverkets (RMV) hantering av ärendena.

Justitiekanslern (JK) har i en utredning av ett dödsfall konstaterat att dessa myndigheter avstått från att utreda vissa delar av ett händelseförlopp trots att dessa delar haft betydelse för utredningen. Någon klar bild gick därför inte att få av orsakssambanden.

Riksåklagaren (RÅ) har också i en utredning gjord av Gunilla Bring konstaterat att det funnits brister och förvanskningar i RMV:s och Socialstyrelsens rättsliga råds utlåtanden.

Den förre ambassadören Anders Sandström har ägnat mycket tid åt ett specifikt fall. Hans bedömning av RMV:s handläggning av detta fall är att det förekommit mörkläggningar av betydelsefulla fakta. Han anser att mycket tyder på att myndigheterna varit måna om att skydda varandra. Anders Sandström har även funnit liknande omständigheter i minst 17 andra dödsfall när personer omhändertagits.

Även TV-programmet Striptease har behandlat ett dödsfall vid ett omhändertagande. Där ges ett intryck av att många förbiseenden och tveksamma bedömningar gjorts som kan ha påverkat utgången av den rättsliga bedömningen.

Det är min uppfattning att det ur rättssäkerhetssynpunkt måste göras ytterligare granskning av personalsambanden mellan RMV och Socialstyrelsens rättsliga råd. Även andra brister som påtalats bör belysas. En sådan granskning bör göras av en från myndigheterna fristående neutral arbetsgrupp eller kommission.

Mina frågor till socialministern blir därför:

1.Avser regeringen att vidta någon åtgärd när det gäller att utreda om personalsambandet mellan RMV och Socialstyrelsens rättsliga råd kan ha påverkat ärendehandläggningen?

2.Avser regeringen att göra en oberoende granskning av de dödsfall som förekommit när personer omhändertagits av väktare eller polis?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-04-28 Anmäld: 2000-05-09