Sociala avgifter

Interpellation 2011/12:276 av Omanovic, Jasenko (S)

av Omanovic, Jasenko (S)

den 2 mars

Interpellation

2011/12:276 Sociala avgifter

av Jasenko Omanovic (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Under de senaste fyra åren har de sociala avgifterna genomgått en hel del förändringar. Nedsättningar av olika slag har genomförts i olika omgångar, samtliga med nästan obefintlig verkan på sysselsättningen. Obefintlig är den dom som nästan alla tyngre instanser i Sverige har gett till verkan av dessa nedsättningar.

Problemen inom området sociala avgifter är större än så. Regeringen har genomdrivit ett antal regelförändringar i lagtexten för de olika avgifterna, vilket har begränsat möjligheten till att nyttja försäkringarna så till den milda grad att en del av försäkringarna i dag kan upplevas som rena bidrag.

De försäkringar som har lidit störst skada av regeringens angrepp är finansierade genom arbetsmarknads- och socialförsäkringsavgiften. Där har regeringen gjort de största regelförändringarna och därmed gjort de största begränsningarna för berättigande till dessa försäkringar.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att rätta till de problem som har uppstått?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-02 Anmäld: 2012-03-02 Besvarad: 2012-03-20
Debatt (11 anföranden)