snusets hälsorisker

Interpellation 2004/05:544 av Bargholtz, Helena (fp)

av Bargholtz, Helena (fp)

den 21 april

Interpellation 2004/05:544

av Helena Bargholtz (fp) till statsrådet Morgan Johansson om snusets hälsorisker

I riksdagen ser vi just nu fram emot att beslutet om rökfria restaurangmiljöer ska bli verklighet. Det gör dessvärre också tobaksindustrin, som med hjälp av förföriska förpackningar och smaker vill förmå nya målgrupper att börja snusa. Man säger rent ut att man har goda förhoppningar att riksdagsbeslutet medför att många går över till snuset.

Samtidigt som tobaksindustrin presenterar kampanjer som ska bredda marknaden genom att bland annat locka tjejer att börja snusa presenteras Folkhälsorapport 2005. Med stigande förvåning har jag tagit del av vad som sägs om snus i denna rapport från Socialstyrelsen. Det är en häpnadsväckande blåögd bild av snuset som förmedlas. Det framstår som en snudd på hälsosam helylleprodukt.

Snus är visserligen inte lika farligt som cigaretter, men det är en tobaksprodukt som skapar och befäster ett beroende och snusare löper tredubblad risk att drabbas av vuxendiabetes, har försämrad munhälsa och hjärtat slår 15 000 extra slag per dygn. Snusande kvinnors barn föds oftare för tidigt och utvecklas sämre. När man dessutom vet att många snusare så småningom också blir rökare är detta något som är mycket viktigt att hålla ögonen på.

Enligt SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, fördubblar nikotinläkemedel sannolikhet för rökfrihet. Men dessa väl dokumenterade läkemedel talar Socialstyrelsen tyst om. I stället presenteras reservationslöst myten att antalet rökare i Sverige har blivit färre tack vare snuset. Det är inte sant. Det är att blunda för att svenska kvinnor har slutat att röka i ungefär samma takt som männen de senaste tio åren, men utan snus. Hur kan en myndighet ha mannen som norm?

Enligt tobakslagen (1993:581) får rökning inte äga rum i skollokaler eller i andra lokaler avsedda för barn eller ungdom. Det gäller såväl elever som personal. Lagen skärptes 1994 vilket innebar att den också kom att innefatta utomhusmiljöer. Vi måste värna tobaksfria miljöer när nu snusföretagen intensifierar sina marknadsföringsinsatser. Hur ska vi annars nå uppställda mål som handlar om en tobaksfri livsstart från år 2014 och en halvering till år 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa?

Jag menar att vi borde låta försiktighetsprincipen prägla synen på snus för att inte nya målgrupper och nya generationer ska fastna i ett tobaksberoende. Och för att vi inte kan vifta bort de cancerlarm som nu får WHO att varna för snus.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att låta försiktighetsprincipen gälla också i Sverige vid saluföring av snus?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-04-21 Anmäld: 2005-04-21 Svar fördröjt anmält: 2005-05-09 Besvarad: 2005-06-08