Småföretagens överlevnad

Interpellation 2008/09:115 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 13 november

Interpellation

2008/09:115 Småföretagens överlevnad

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Pessimismen bland Sveriges småföretag har ökat rejält, enligt Swedbanks och Företagarnas småföretagsbarometer som i november visar den största nedgången sedan bankkrisen på 1990-talet.

Småföretagen räknar med att lönsamheten fortsätter att försvagas det närmaste året. Förutom en sämre konjunktur pressas företagens lönsamhet av att färre planerar att höja priserna, enligt Företagarna.

Under nittiotalskrisen gick 60 000 småföretag i konkurs i onödan, enligt Företagarna. Med anledning av detta ställer jag följande frågor till näringsministern:

Hur avser näringsministern att agera i den innevarande lågkonjunkturen för att säkerställa att livskraftiga småföretag inte går under?

Kommer näringsministern, i ljuset av den rådande jobbkrisen, att verka för att regeringen backar från höjningen av arbetsgivaravgiften?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-11-13 Anmäld: 2008-11-13 Svar fördröjt anmält: 2008-11-27 Besvarad: 2008-12-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)