Slutförvar av kärnavfall

Interpellation 2009/10:264 av Jeppsson, Peter (s)

av Jeppsson, Peter (s)

den 19 februari

Interpellation

2009/10:264 Slutförvar av kärnavfall

av Peter Jeppsson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Östhammar är den plats som är bäst lämpad i Sverige för slutförvar av det svenska kärnavfallet, enligt SKB. Berget i Östhammar bedöms vara säkrare än berget i Oskarhamn, som har varit alternativet.

SKB kommer att lämna in en ansökan om att få bygga ett slutförvar under 2010. Ansökan kommer sedan att hanteras av Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen. Byggnationen av slutförvaret kan påbörjas tidigast 2015.

I mellanlagret i Oskarshamn finns det i dagsläget ca 5 000 ton högaktivt avfall lagrat. Om 30 år kommer 12 000 ton avfall att ha skapats om kärnkraftsproduktionen fortsätter i samma utsträckning som i dag. Det är därför viktigt att lagringen sker på ett säkert och hållbart sätt, och att lagret blir tillräckligt stort för att kunna förvara avfallet. Mängden avfall kan dock minimeras genom att produktionen av kärnkraftsproducerad el minskar i framtiden genom till exempel satsningar på förnybar energi.

Men den överenskommelse som finns inom regeringen att upphäva förbudet mot nybyggnation av kärnkraft kan få till följd att avfallet ökar mer än vad man tidigare har beräknat. En eventuell nybyggnation av kärnkraft måste tas med i beräkningarna när storleken på slutförvaret planeras. Även säkerhetsproblemen måste analyseras noga då mängden avfall kan komma att öka.

Jag vill därför fråga miljöministern hur han bedömer att överenskommelsen att upphäva förbudet mot nybyggnation av kärnkraft påverkar planeringen av slutförvaret vad gäller hantering av mängden avfall samt säkerheten.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-02-19 Anmäld: 2010-03-01 Svar fördröjt anmält: 2010-03-04 Besvarad: 2010-03-16
Debatt (7 anföranden)