Sluten kontanthantering i detaljhandeln

Interpellation 2011/12:206 av Pärssinen, Raimo (S)

av Pärssinen, Raimo (S)

den 26 januari

Interpellation

2011/12:206 Sluten kontanthantering i detaljhandeln

av Raimo Pärssinen (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

En enkät som Handelsanställdas förbund gjorde under hösten 2010 visar att sju av tio butiker fortfarande saknar sluten kontanthantering. Inom dagligvaruhandeln saknar fem av tio butiker ett slutet system. Arbetsmiljöverkets föreläggande har inte fått genomslag och höjt säkerheten vid hantering av kontanter. Därför krävs en hårdare lagstiftning genom en generell lag som också är konkurrensneutral mellan olika butikstyper.

Riksdagen har för snart ett år sedan gett regeringen till känna att i samarbete med parterna på arbetsmarknaden ta fram lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är om hon tagit initiativ till att arbetet har påbörjats och om hon kan ge besked när ett förslag läggs fram på riksdagens bord.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-01-26 Anmäld: 2012-01-27 Svar fördröjt anmält: 2012-02-01 Sista svarsdatum: 2012-02-16 Besvarad: 2012-02-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.