Skyddsjakt på varg

Interpellation 2017/18:251 av Daniel Bäckström (C)

av Daniel Bäckström (C)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Den senaste tiden har sex hundar angripits av varg i Rackstadreviret i Värmland, mellan Sunne och Arvika. Tre av hundarna har dödats medan de andra har överlevt med allvarliga skador. Vargflocken i reviret påvisar ett starkt utpräglat beteende att angripa, döda och äta hundar. Det är därför omöjligt att utföra jakt med löshund.

Värmland har sedan länge en hög koncentration och förekomst av varg. Det påverkar människors trygghet och innebär stora negativa socioekonomiska konsekvenser med försvårad utveckling i fråga om djurhållning, företagande, boende och fritidsverksamhet på landsbygden. Det blir också svårare att uppnå den nationella livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion när förutsättningarna för djurhållning försämras i rovsdjurstäta områden. Vargens utbredning i Värmland har inneburit dramatiskt förändrade förutsättningar för viltvården i länet. Detta gäller inte minst förekomsten av älg, som minskat i hela länet.

Riksdagens beslut den 10 december 2013 om en hållbar rovdjurspolitik innebär att koncentrationerna av varg ska minskas i de områden där förekomsten är som tätast. Myndigheterna har även ett regeringsuppdrag om krav på skyndsamhet i hanteringen av ärenden om jakt på stora rovdjur. Därför är det extra angeläget att dessa frågor prioriteras. Annars finns en risk för att legitimiteten för demokratiska beslut urholkas när tillämpningen blir alltför begränsad, vilket föder myndighetsförakt och riskerar tudelning av landet. 

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

  1. Hur arbetar ministern och regeringen med att säkerställa riksdagsbeslutet om att sänka koncentrationerna av varg i rovdjurstäta områden?
  2. Hur avser ministern att följa upp att socioekonomiska aspekter tas i beaktande vid beslut om skyddsjakt, så att vargreviren inte begränsar landsbygdsutveckling?
  3. Hur arbetar ministern och regeringen med att följa upp länsstyrelsernas hantering av skyddsjakt så att myndigheten uppfyller kravet på skyndsamhet i frågor om stora rovdjur?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-12-04 Överlämnad: 2017-12-05 Anmäld: 2017-12-06 Svarsdatum: 2017-12-20 Sista svarsdatum: 2017-12-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)