skyddsjakt på varg

Interpellation 1999/2000:54 av Hagberg, Michael (s)

av Hagberg, Michael (s)

den 1 november

Interpellation 1999/2000:54

av Michael Hagberg (s) till miljöminister Kjell Larsson om skyddsjakt på varg

Det borde vara självklart att vi ser det som en tillgång och att vi har ett gemensamt ansvar för att Sverige har en livskraftig rovdjursstam. Men ska vi få en bred uppslutning kring detta måste vi samtidigt vara beredda att diskutera de problem som utan tvivel är förknippade med förekomsten av rovdjur. Efter att ha besökt de flesta områden som har etablerade rovdjursstammar är det uppenbart för mig att vi nu på allvar måste ta itu med de problem som många som bor i de här områdena har.

Konflikterna i renbetesland är väl kända. Vi har ett ersättningssystem och skyddsjakt på flera av rovdjursarterna. Men kraven växer på ytterligare åtgärder eftersom det som görs i dag inte är tillräckligt.

Också utanför renbeteslandet kommer nu krav på åtgärder. Också i många av dessa områden är enligt min uppfattning problemen med de allt större rovdjursstammarna så stora att de måste tas på allvar.

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott har insett problemen och begärde därför att regeringen skulle tillsätta en rovdjursutredning. Utredningen har påbörjat sitt arbete och ska lämna sitt förslag vid årsskiftet 1999-2000. Det innebär att förslag rimligen bör kunna komma vid halvårsskiftet 2000 efter en remissomgång.

Den 23 juli 1998 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv att med förtur utreda frågan om utvidgad skyddsjakt och nödvärnsjakt så att den också omfattar varg. Delbetänkandet i denna fråga lämnades till regeringen i april i år.

Mot bakgrund av det anförda vill jag fråga:

När avser regeringen att ta ställning till delbetänkandet om utvidgad skyddsjakt och nödvärnsjakt på varg?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 1999-11-01 Anmäld: 1999-11-16 Besvarad: 1999-11-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.