Skydd av Vätterns vatten

Interpellation 2015/16:116 av Jonas Sjöstedt (V)

av Jonas Sjöstedt (V)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Vättern är på många vis en unik sjö. Vätterns vatten är en viktig reserv av dricksvatten som i framtiden kan behöva användas av fler än de som bor runt sjön. Samtidigt pågår eller planeras verksamhet runt sjön som kan få stor påverkan på Vättern. Bland dessa märks planerna på en gruva i Norra Kärr, delvis inom Vätterns avrinningsområde. Ett dammbrott eller annan olycka vid gruvan skulle kunna orsaka mycket stora utsläpp av farliga kemikalier eller metaller i vattensystemen. Därför är gruvplanerna mycket omstridda bland de boende i området. Andra miljöhot är borrningar efter fossilgas i eller vid Vättern samt försvarets ökande skjutövningar över sjön. Det är därför viktigt att öka skyddet av Vättern.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga:

 

Avser klimat- och miljöminister Åsa Romson att ta initiativ till att även vattentäkter som är av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen ska kunna klassas som riksintresse enligt miljöbalken?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-10-29 Överlämnad: 2015-10-29 Anmäld: 2015-11-03 Sista svarsdatum: 2015-11-16 Svarsdatum: 2015-11-17
Debatt (17 anföranden)