skriftliga omdömen

Interpellation 2001/02:197 av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

den 24 januari

Interpellation 2001/02:197

av Catharina Elmsäter-Svärd (m) till statsminister Göran Persson om skriftliga omdömen

Skolan är en viktig del av det livslånga lärandet. Nyfikenheten och lusten att lära finns i stort sett hos varje elev som börjar i skolan. Engagemanget för det egna barnet, och viljan att hon eller han ska lyckas är stor hos föräldrarna. Alla vill vi att delaktigheten mellan skola, elev och förälder ska bibehållas hela skoltiden ut.

Betyg ges i dag först till elever i åttonde klass. Barnen har då bara en kort tid kvar i grundskolan. Även om betyget inte ensamt är det som meddelas hur eleverna tillgodogjort sig kunskaper eller gjorda arbetsinsatser, så är det en viktig del.

När så många elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg, kommer det önskemål och krav på att få betyg mycket tidigare än i dag.

På sina håll får elever, redan från första början ett skriftligt omdöme. Detta är något som alla föräldrar kan be om, men det görs inte medvetet från skolorna. T.o.m. kommuner som infört skriftliga omdömen, har tidigare motverkats av såväl skolministern som Skolverket. Efter ett domstolsutslag kan nu dessa ges.

Många föräldrar har uppskattat att ha denna information, som i skriftlig form blir mer tydlig för varje enskild elev. Likaså har elever och lärare kunnat arbeta målinriktat och individuellt, t.o.m. att skriftliga omdömen har underlättat tydligheten, målinriktningen relaterat till målen.

Skolministern har, vad jag förstått, en uppfattning att det är viktigt att få information i tid.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsministern följande:

Kommer statsministern att ta initiativ till att alla grundskoleelever får skriftliga omdömen tidigt i skolgången, och om det enligt statsministern är viktigt med information i tid, hur ska de se ut?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-01-24 Anmäld: 2002-01-29 Besvarad: 2002-02-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.