Skötsel av naturreservat

Interpellation 2015/16:144 av Anders Forsberg (SD)

av Anders Forsberg (SD)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Det finns drygt 4 000 naturreservat i Sverige. Enligt statistik från Skogsstyrelsen utgör de formella avsättningarna (nationalparker, naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal) ca 7 procent av skogsmarken.

Ungefär 75 procent av arealen naturreservat finns i fjällvärlden. Fjällhedar, fjällbjörkskogar och barrskogar dominerar dessa reservatsarealer. Nära 85 procent av landytan i naturreservaten ligger i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Där ligger merparten av reservaten i fjällområdet eller i det fjällnära området.

Ramanslaget för 2015 och utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, 1:3 Åtgärder för värdefull natur ligger på drygt 650 miljoner kronor. I ramanslaget ingår pengar till skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv med mera som disponeras av Naturvårdsverket. Enligt uppgift från Naturvårdsverket sker fördelningen av det ursprungliga anslaget för 2015 på 243 miljoner kronor till skötsel av skyddade områden. Dessutom har Naturvårdsverket fått ytterligare 110 miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Av det kommer ytterligare 87 miljoner kronor att användas för åtgärder i skyddade områden. Totalt blir det 330 miljoner kronor som har avsatts för skötsel av naturreservat.

Det är dock ytterst oklart hur många av naturreservaten som verkligen sköts i enlighet med de uppsatta skötselplanerna. Det finns i dag inte någon officiell statistik, vare sig nationell eller regional, eller för den delen någon som helst utvärdering, över huruvida de sköts enligt de fastställda skötselplanerna.

Så min fråga till klimat- och miljöministern är:

 

Anser ministern att det är helt i sin ordning att det inte finns någon officiell statlig eller regional statistik över hur många naturreservat som sköts i enlighet med de uppsatta skötselplanerna?

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att komma till rätta med detta?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-11-05 Överlämnad: 2015-11-05 Anmäld: 2015-11-06 Svarsdatum: 2015-11-17 Sista svarsdatum: 2015-11-20
Debatt (7 anföranden)