skolverksamhet och barnomsorg

Interpellation 1999/2000:96 av Elmsäter-Svärd , Catharina (m)

av Elmsäter-Svärd , Catharina (m)

den 18 november

Interpellation 1999/2000:96

av Catharina Elmsäter-Svärd (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolverksamhet och barnomsorg

Regeringen markerade i budgetpropositionen att maxtaxa inom barnomsorgen ska börja införas med start år 2001. För detta ändamål avsätts 1,7 miljarder kronor 2001 respektive 3,4 miljarder kronor 2002. Kommunförbundet anger att kostnaderna för kommunerna att införa maxtaxa kommer bli avsevärt högre, mellan 7@8 miljarder kronor.

Regeringen har genom införandet av en statlig läroplan för barnomsorgen, enligt uppgifter, givit många föräldrar intryck av att barnomsorgen är en del av skolan. Så är det inte. Det är lag på obligatorisk grundskola för alla barn. Barnomsorg däremot erbjuds och de krav som ställs handlar om kommunernas skyldigheter att erbjuda service.

Förskoleklassernas undervisningstid begränsas till 525 timmar per läsår, där såväl tillstånd som tillsyn ska ges av Statens skolverk. Att barnens fritidsverksamhet och förskoleklassens verksamhet totalintegreras över hela skoldagen försvårar eller t.o.m omöjliggör föräldrarnas möjligheter att välja omsorgsform.

Det är viktigt ur valfrihetssynpunkt att alla föräldrar och barn vet när den obligatoriska skolverksamheten respektive när den frivilliga förskoleverksamheten (barnomsorgen) börjar och slutar under dagen.

Det är endast under förutsättning att förskoleklassens timmar hålls samman som föräldrar och elever erbjuds en realistisk möjlighet att fritt välja den omsorgsform som känns bäst för den enskilda familjen. En avgränsning mellan förskoleklassens undervisningstid och den fria tiden är väsentlig för att både stärka betydelsen av den skolförberedande verksamheten och samtidigt ge möjligheter till alternativa omsorgsformer. Det är med andra ord angeläget att utforma tillståndsgivningen så att det tydligt ställs ett krav på huvudmannen att skilja på dessa två uppgifter.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Ingegerd Wärnersson:

Vilka konkreta åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att tydligt särskilja barnomsorgs- respektive skolverksamheten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-18 Anmäld: 1999-11-23 Besvarad: 2000-02-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.