Skillnad i beskattning mellan pensionärer och förvärvsarbetande

Interpellation 2009/10:66 av Johansson, Lars (s)

av Johansson, Lars (s)

den 26 oktober

Interpellation

2009/10:66 Skillnad i beskattning mellan pensionärer och förvärvsarbetande

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Statsrådet ärvde ett överskott i de offentliga finanserna om 70 miljarder kronor. Detta överskott har förbytts i ett underskott om 70 miljarder kronor. Nästa år väntas underskotten att växa ännu mer och uppgå till över 100 miljarder kronor. De försämrade finanserna hänger starkt samman med att statsrådet har sänkt skatterna i stället för att investera i jobben. Netto har statsrådet sänkt skatterna med närmare 100 miljarder kronor.

Statsrådets syfte med förvärvsavdraget är att öka skillnaderna mellan dem som arbetar och dem som inte arbetar. Trots att de tidigare skattesänkningarna inte har gett jobb så väljer statsrådet inför 2010 att gå vidare och låna till nya skattesänkningar. Min principiella hållning är att pensionärer och personer som har ersättningar från våra försäkringssystem inte ska beskattas hårdare än löntagare vid samma inkomst.

Pensionärer betalar i dag mer i skatt än personer som arbetar, vid lika inkomster. Trots en mindre justering i budgetpropositionen föreslår alltså statsrådet att klyftan mellan löntagare och pensionärer ska vidgas. Vi socialdemokrater accepterar inte skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare utan föreslår i vårt budgetalternativ ett första steg mot att återupprätta rättvisan i skattesystemet.

Mina frågor till finansministern är:

1. Om finansministern också betraktar pension som uppskjuten lön, mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter menar då finansministern att en högre beskattning av pensionärer är motiverad?

2. Avser finansministern att på sikt bibehålla skillnaden i beskattning mellan pensionärer och förvärvsarbetande?

3. Avser finansministern att ta initiativ för att ytterligare öka eller för att minska skillnaden i beskattning mellan pensionärer och förvärvsarbetande?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-10-26 Anmäld: 2009-11-02 Svar fördröjt anmält: 2009-11-10 Besvarad: 2009-12-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.