Skatteverkets personalminskningar

Interpellation 2007/08:595 av Johansson, Lars (s)

av Johansson, Lars (s)

den 17 april

Interpellation

2007/08:595 Skatteverkets personalminskningar

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Skatteverket står i likhet med Tullverket för brottsbekämpande uppgifter. Den tidigare socialdemokratiska regeringen tillsköt både extra resurser och personal till Skatteverket för 2006 och 2007.

Skatteverket har i sin så kallade skattefelskarta konstaterat att 133 miljarder saknades i inbetalda skatter år 2005. Till de mer hotfulla inslagen i skattefelet hör dels sådant bortfall som är kopplat till den organiserade brottsligheten, dels bortfallet som är kopplat till det internationella området. Skatteverket framhåller att det också finns en stor osäkerhet i beräkningarna på det internationella området.

Skatteverket äskar i sitt budgetunderlag för 2009–2011 en nivåhöjning av anslaget med 175 miljoner kronor för bekämpning av organiserad ekonomisk brottslighet och en nivåhöjning på 75 miljoner kronor för förbättrad internationell skattekontroll.

Skatteverket har genom olika propositioner som bifallits av riksdagsmajoriteten fått en rad nya kontrolluppgifter som kräver resurser om dessa ska kunna utföras tillfredsställande.

I Skatteverkets budgetunderlag äskades bland annat ett engångsbelopp i tilläggsbudgeten för 2008 på 27,5 miljoner för hantering av certifierade kassaregister, 11,4 miljoner för hantering av skattelättnader för hushållstjänster och 26 miljoner för hantering av nyteckning och flytt av pensionsförsäkringar inom EES-området.

Skatteverket fick inga extra medel i tilläggsbudgeten. Regeringen uppges planera för en budget för Skatteverket som innebär att 10 procent av verkets anställda eller 1 100 personer försvinner under de kommande åren. Färre ska lösa fler uppgifter och av regeringens påstådda ekobrottsintresse blir då intet. Detta sker samtidigt som polisens resurser inte heller ökas.

Mina frågor till finansministern är:

Hur ska finansministern se till att skattekontrollen under 2008 och framåt i tiden kan lösas med färre personal men med fler kontrolluppgifter?

Vilka åtgärder kommer finansministern att vidta för att ekobrottsbekämpningen ska kunna utvecklas?

Vilka initiativ avser finansministern att ta för att förbättra skattekontrollen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-04-17 Anmäld: 2008-04-17 Besvarad: 2008-05-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)