Skatteutjämningssystemet

Interpellation 2012/13:416 av Johansson, Lars (S)

av Johansson, Lars (S)

den 15 maj

Interpellation

2012/13:416 Skatteutjämningssystemet

av Lars Johansson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Sedan våren 2011 har en parlamentariskt tillsatt utrednings förslag legat på regeringens bord om det kommunala skatteutjämningssystemet. En enig parlamentarisk utredning har föreslagit ett antal viktiga förbättringar så att riksdagens beslut innebär att kommunerna ska ha så lika förutsättningar som möjligt att bedriva verksamhet. Skatteutjämningen handlar om att utjämna opåverkbara kostnader och att utjämna skattekraften mellan landets kommuner.

Kommunernas tidning Dagens Samhälle har i flera artiklar uppmärksammat att lågskattekommuner i Stockholms län är överkompenserade i systemet. SVT rapporterade den 14 maj att glesbygden är förlorare i skatteutjämningen. Kommuner drabbas därför av nedskärningar i skola, vård och äldreomsorg.

Huvudsekreteraren i den parlamentariska utredningen, Björn Sundström, säger till Rapport den 14 maj: ”Det finns en myt om att Stockholm skickar en massa pengar till gles- och landsbygdskommuner, det stämmer inte.” Vidare säger han: ”Storstäder och förortskommuner är överkompenserade i dag och gles- och landsbygdskommuner kraftigt underkompenserade.”

Trots dessa kritiska rapporter från oberoende källor väljer regeringen att lyssna på de moderatstyrda kommunerna i Stockholms län som inte vill ha utjämning.

Regeringen hörsammade invändningarna genom att i det förslag som nu är ute på remiss lägga till en miljard kronor i skatteutjämningssystemet så att tio lågskattekommuner och ett landsting (läs Stockholm) blir överkompenserade i skatteutjämningen. Regeringen visar tydligt att man med statliga bidrag gynnar kommuner med låga skatter medan högskattekommuner missgynnas.

Den 12 april hade jag en interpellationsdebatt kring skatteutjämningssystemet och den extra miljard som regeringen vill ge till kommunerna i bland annat Stockholms län. Statsrådet Peter Norman påstod då att en enig styrelse för SKL hade tillstyrkt förslaget. Enligt riksdagsprotokollet står det: ” Detta gör en enig styrelse i SKL. Så är det, och inte på något annat sätt. Förbundet har inga synpunkter på att regeringen väljer att sänka inkomstutjämningsgraden och därmed inkomstutjämningsavgiften för de kommuner och landsting som överstiger 115 procent av rikets medelskattekraft då regeringen tillskjuter medel för finansieringen och denna förändring. Det är det som är sanningen – ingenting annat.”

Efter kontroll med SKL har det visat sig att statsrådet inte är sanningsenlig eftersom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte var eniga med den borgerliga majoriteten. Man föreslog nämligen: ”Vi menar att regeringen borde ha avstått från att lägga fram avvikande förslag och att de medel man har till förfogande borde användas till att lindra omfördelningseffekterna för dem som får lägre ersättning i det nya systemet.”

Vidare framgår det att även SKL:s styrelse var kritisk till denna extra miljard och framför allt till motiveringen att den kommunala inkomstutjämningen har tillväxthämmande effekter. Man skriver bland annat i sitt yttrande att det i regeringens motivering inte presenteras stöd i någon forskning för att den extra miljarden till lågskattekommuner leder till positiva incitament för tillväxt.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Peter Norman:

Varför är det så viktigt att med statliga bidrag gynna moderatstyrda kommuner i Stockholms län?

Är det inte dags att tänka om och lägga förslag som kompenserar de kommuner som har låg skattekraft?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-15 Anmäld: 2013-05-15 Besvarad: 2013-05-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)