Skatteundandragande

Interpellation 2009/10:391 av Pärssinen, Raimo (s)

av Pärssinen, Raimo (s)

den 20 maj

Interpellation

2009/10:391 Skatteundandragande

av Raimo Pärssinen (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Skattefusk och svartarbete leder till snedvriden konkurrens och riskerar att undergräva legitimiteten för den svenska välfärdsmodellen. I budgetpropositionen för 2006 presenterade den socialdemokratiska regeringen i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna ett brett program mot skatte- och förmånsfusk som lanserades redan i 2005 års ekonomiska vårproposition. Bland förslagen fanns:

·       Stärkt skattekontroll. Skatteverket tillfördes resurser för att anställa 420 personer från 2006 för att öka kontrollen och stoppa skattefusk. Skatteverket ska genomföra särskilda insatser för att öka kontrollen inom byggbranschen och motverka skatteplanering över landgränser. (Statsrådet lät denna extrasatsning rinna ut i sanden då dessa två år var till ända.)

·       Typgodkända kassaregister. Den socialdemokratiska regeringen föreslog att företag i kontantbranscherna skulle använda ett certifierat kassaregister och att Skatteverket ska ha rätt att göra oanmälda besök för att kontrollera dessa.

·       En ren byggbransch – utan fusk. Den socialdemokratiska regeringen föreslog en omvänd momsskyldighet för att motverka skattefusk i byggbranschen.

·       Kamp mot svartarbete. Den socialdemokratiska regeringen föreslog att företag i restaurang- och frisörsbranscherna ska föra en personalliggare. Dessutom ska Skatteverket få utföra oannonserade personalkontroller hos dessa företag. Reglerna började gälla från den 1 januari 2007.

·       Effektivare utredningar av skattebrott. För att effektivisera skattebrottsenheternas verksamhet lades ett förslag fram om att de skulle få delta vid husrannsakan samt ta vissa handlingar i beslag. Skattebrottsenheterna har dessutom fått bättre möjligheter att ta del av information från Skatteverkets register. Skattebrottsenheterna skulle dessutom utreda näringsförbud.

·       Kamp mot skattefusk i internationella koncerner. Enligt ett då lämnat förslag infördes en skyldighet för internationella företag att skriftligen dokumentera transaktioner med företag i intressegemenskap från och med den 1 januari 2007.

Statsrådet har på flera punkter följt det rödgröna programmet, till exempel certifierade kassaregister och omvänd moms. Det var bra.

Däremot har statsrådet inte, trots påstötningar och utredningar, utvidgat systemet med personal- eller närvaroliggare (som Korsell föreslagit) och oannonserade kontroller. Byggbranschen har krävt, vilket vi instämt i och framfört, en individuell skatteredovisning. Taxibranschen har krävt, vilket vi instämt i och framfört, redovisningscentraler. Statsrådet vill inte heller se över möjligheterna att införa entreprenadavdrag eller göra det lättare att utbyta information mellan myndigheter om brottsmisstänkta. Många skatteavtal har tillkommit via det initiativ och projekt i Nordiska rådets regi som Socialdemokraterna en gång initierat. Statsrådet har dock sett mer till kvantitet än kvalitet i fråga om skatteavtalen. Det behövs nya initiativ i OECD, skarpare skrivningar och förändrad sekretesslagstiftning.

Den vassaste kritiken mot statsrådets skötsel av skattefuskfrågorna rör att Skatteverkets resurser hela tiden devalverats. I april kunde Skatteverkets nye generaldirektör meddela att myndigheten befann sig i en svår ekonomisk kris. Myndigheten har begärt 400 miljoner kronor i den handlingsplan som skickats in till regeringen. Antalet anställda vid Skatteverket har under de två senaste åren minskat med 840 personer. I år, 2010, beräknas personalen minska med 500 personer. Detta innebär en katastrof för skattekontrollen.

Ändrade regler kring till exempel F-skattsedel har också ökat möjligheterna till skattefusk.

Mina frågor är:

Vilka egna initiativ avser finansministern att ta mot skattefusk och svartarbete?

Mot bakgrund av vilka fakta och argument har en rad goda förslag från branschsammanslutningar som de från bygg och taxi, vilka har förts fram under hela valperioden, inte lett till åtgärder från finansministerns sida?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2010-05-20 Anmäld: 2010-05-20 Återtagen: 2010-05-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.