Skatteundandragande och taxi

Interpellation 2009/10:293 av Pärssinen, Raimo (s)

av Pärssinen, Raimo (s)

den 18 mars

Interpellation

2009/10:293 Skatteundandragande och taxi

av Raimo Pärssinen (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Ibland är arbetsfördelningen i regeringen ett problem när det gäller att få svar på vissa frågor. Statsråden förefaller ibland spela pingpong med frågorna för att förvirra frågeställaren. När statsrådet Torstensson säger sig vilja införa tonnageskatt så avvisar samtidigt statsrådet Borg det. När statsrådet Borg säger sig vilja åtgärda problem med fusk och osund konkurrens i taxibranschen så gör samtidigt statsrådet Torstensson ingenting. Jag har i kammaren tidigare interpellerat båda statsråden om taxibranschen utan att få klarhet. Min första interpellation till statsrådet Borg i ärendet ställdes den 27 april 2009. Den 17 november 2009, det vill säga för tre månader sedan, återkom jag med en ny interpellation som diskuterades tillsammans med två andra interpellationer kring fusk och skatteundandragande. Statsrådet Borg yttrade enligt protokollet följande i anförande 63:

”Frågorna om taxinäringen ligger i huvudsak inte på Finansdepartementet. Det handlar om en beredning på Näringsdepartementet där frågan är hur man bättre ska kunna integrera kortläsare och taxameter på ett sätt som gör att man motverkar fusk och att det finns ett intresse för att säkra att rapporter från tömning av taxameter lagras digitalt. På Näringsdepartementet är de tydliga med att de lyssnar på branschen. Och jag kan bara säga att jag uppskattar Raimo Pärssinens engagemang för att vi ska få väl fungerande regelverk på detta område.”

I anförande 70 säger han vidare: ”Herr talman! Jag börjar med att säga till Raimo Pärssinen att det är min bedömning att Näringsdepartementet lyssnar till branschen. Det är min bedömning att man för ärendet framåt. Det är min förhoppning att någon av de två vägar jag skisserade – utan att föregå vidare beredningsarbete och utredningsarbete – kan vara framkomlig. Det är naturligtvis något vi alla borde välkomna.”

Jag hoppas nu att den gemensamma beredningen i Finans- och Näringsdepartementen åtminstone står inför ett genombrott och att statsrådet, som huvudansvarig för kampen mot skattefusk och ekonomisk brottslighet, har fått positiva besked från statsrådet Torstensson.

Samtidigt har det från Skatteverket inkommit allvarliga uppgifter om att verket har problem med att klara alla nya arbetsuppgifter personellt. Skattekontrollen tenderar att bli allt skörare. Resurser behöver uppenbarligen tillföras vilket statsrådet säkert beaktar i tilläggsbudgeten.

Mina frågor till finansminister är:

1. Vilka initiativ avser finansministern att ta mot skattefusk, svartjobb och bidragsbrott inom taxibranschen?

2. När beräknar finansministern att förslag på integrerade kortläsartaxametrar och tömningscentraler ska kunna föreläggas riksdagen?

3. Vilka resurser avser finansministern att verka för att Skatteverket och eventuellt andra myndigheter tillförs i syfte att bekämpa svarttaxi och oseriösa taxiföretagare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-03-18 Anmäld: 2010-03-18 Svar fördröjt anmält: 2010-03-26 Besvarad: 2010-04-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)