Skatteundandragande och regelkrångel

Interpellation 2007/08:65 av Engström, Marie (v)

av Engström, Marie (v)

den 19 oktober

Interpellation

2007/08:65 Skatteundandragande och regelkrångel

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Skatteverket presenterade nyligen den så kallade skattefelskartan. Undersökningen ska ge en uppfattning om var man kan finna de största troliga skattefelen, skattefelens omfattning och orsaker. Här inkluderas alltså både medvetet fusk, skatteplanering som går utanför regelverkets ramar och oavsiktligt uppkomna misstag. Det handlar om ca 133 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter för staten varje år.

Skatteverket redovisar tre huvudsakliga typer av fel:

-      Alla fel som har internationell anknytning. Det kan röra sig om utländska personer med inkomster i Sverige, personer i Sverige med inkomster från utlandet eller olika former av transaktioner mellan Sverige och något annat land.

-      Svartarbete som avser ersättning för utfört arbete som inte redovisas. Det gäller såväl svarta löneutbetalningar och svart försäljning i ett företag som oredovisade uttag och privata kostnader som dragits av i företaget.

-      Andra typer av fel som inte är svartarbete och som uppkommit oavsiktligt. Det kan till exempel gälla felaktiga deklarationsuppgifter och annat som kan ha sin förklaring i ett komplicerat regelverk.

Det är allvarligt att staten går miste om så stora skatteintäkter varje år. På sikt kan det få betydelse för välfärdssystemen eftersom pengar som rättmätigt skulle användas för till exempel höjda bostadstillägg eller vård inte finns tillgängliga.

Skatteundandragande snedvrider också konkurrensen och riskerar att slå ut seriösa och effektiva företag, samtidigt som svartarbete innebär en tillvaro i otrygghet och utan rättigheter. Det är också allvarligt att krångliga skatteregler minskar människors möjligheter att göra rätt.

Regeringen har nyligen infört skattereduktion för hushållstjänster och sänkta socialavgifter för tjänsteföretag. Det är åtgärder som kan skapa gränsdragningsproblem, mer krångel och ökat uppgiftslämnande. Detta har påtalats bland annat av Skatteverket. Risken är därför stor att dessa förslag kan medverka till ökad regelbörda och ytterligare skatteundandragande.

Mot bakgrund av ovanstående och mot bakgrund av regeringens målsättning att minska regelbördan för företag vill jag fråga finansminister Anders Borg:

1. Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att minska skattefusk och svartjobb?

2. Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att minska regelbördan för såväl privatpersoner som företag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2007-10-19 Anmäld: 2007-10-19 Besvarad: 2007-10-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)